• nl
Taalkeuze

Aangepaste procedure Limosa-aangifte vanaf 1 juli 2013

Categorie: RSZ   Datum: 19/04/2013

1.     Aanleiding tot aanpassing Limosa?

Op 1 april 2007 werd de voorafgaande meldingsplicht ingesteld voor buitenlandse zelfstandigen of werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk een activiteit in België komen verrichten.

Het Hof van Justitie oordeelde recent dat de verplichte Limosa-aangifte voor zelfstandigen onverenigbaar is met het vrij verkeer van diensten (arrest 19 december 2012). De regering besloot naar aanleiding van dit arrest om de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen tijdelijk op te schorten, in afwachting van de wijziging van de reglementering.

2.     Wijzigingen aan Limosa-aangifte vanaf 1 juli 2013.

Alhoewel bovenstaand arrest enkel betrekking had op de meldingsplicht die gold voor zelfstandigen, zal de nieuwe regeling die van toepassing wordt op 1 juli 2013 ook betrekking hebben op gedetacheerde werknemers.

De eerste grote wijziging bestaat in het verminderen van het aantal verplicht mee te delen gegevens.

Voor een gedetacheerde werknemer moeten volgende gegevens niet langer meegedeeld worden:

  • het soort diensten dat verricht wordt in het kader van detachering;
  • de wekelijkse arbeidsduur

Voor een gedetacheerde zelfstandige moeten volgende gegevens niet langer meegedeeld worden:

  • het soort diensten dat verricht wordt in het kader van detachering;
  • voorziene duur van detachering (vanaf 1 juli 2013: begin- en einddatum van de detachering in België)
  • de identificatiegegevens betreffende de lasthebber die de voorafgaande melding doet.

Een tweede wijziging bestaat in het afschaffen van de vereenvoudigde melding. Voor gedetacheerde werknemers of zelfstandigen die regelmatig werkzaamheden uitoefenen in België en in één of meerdere andere landen wordt de mogelijkheid behouden tot een éénmalige melding voor 12 maanden. Hier bestaat telkens de mogelijkheid om dit te verlengen voor 12 maanden. Let op: De bouw-en interimsector kunnen geen gebruik maken van de éénmalige melding.

Een derde wijziging bestaat in het niet langer beperken van de mogelijkheid tot annuleren van de detachering tot het einde van de eerste kalenderdag die overeenkomt met de begindatum van de detachering.

3.     Inwerkingtreding.

De nieuwe regeling inzake de Limosa-aangifte treedt in werking vanaf 1 juli 2013. Tot 30 juni 2013 blijft dus de opschorting van Limosa-aangifte voor zelfstandigen behouden. Voor de werknemers dient tot 30 juni 2013  de regeling die op heden van toepassing is, gehanteerd te worden.

Bron:

  • KB van 19 maart  2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers, BS 27 maart 2013, 19478.