• nl
Taalkeuze

Aanpassing van de werkbonus voor bepaalde betaalde sportbeoefenaars

Categorie: Sociaal   Datum: 7/03/2014

De ministerraad heeft op 28 februari 2014 een voorstel goedgekeurd dat de werkbonus voor sommige sportbeoefenaars opheft.

Het ontwerp heeft als doel de toekenning van de werkbonus aan bepaalde betaalde sportbeoefenaars te stoppen. De RSZ-bijdragen voor sportbeoefenaars worden berekend op een forfaitair maandbedrag. Als ze meer verdienen hebben ze geen recht meer op een werkbonus. De bedoeling is om een onregelmatigheid recht te zetten.

Het ontwerp van koninklijk besluit sluit aan op het akkoord dat werd gesloten in het bevoegde paritaire comité.

Het ontwerp werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.