• nl
Taalkeuze

Aanpassingen wet ter bestrijding van de loonkloof definitief: enkele nieuwe verplichtingen

Categorie: Sociaal   Datum: 2/08/2013

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen  is in werking getreden op 7 september 2012. Omwille van een aantal onvolmaaktheden in de wettekst konden verschillende wetsbepalingen nog niet toegepast worden in de praktijk. De Wijzigingswet die die aanpassingen doorvoert werd vrijdag 26 juli 2013 gepubliceerd. 

Opname van gegevens betreffende de loonkloof in het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

Het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal aangevuld worden met een rubriek over de evolutie van de loonkloof tussen de mannen en de vrouwen. De nieuwe rubriek moet niet jaarlijks maar enkel om de twee jaar in het verslag verschijnen. 

Verplichting op sectoraal vlak

De paritaire comités zijn verplicht te onderhandelen over maatregelen ter bestrijding van de loonkloof, in het bijzonder de genderneutraliteit van de functieclassificatiesystemen. Paritaire comités  die functieclassificaties hebben, moeten deze genderneutraal maken.

Controle op de functieclassificaties

De paritaire comités zijn voortaan verplicht hun functieclassificatiesystemen voor advies voor te leggen aan de directie van de analyse en de evaluatie van de CAO’s. 

Binnen de 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2013, i.e. tegen 31 december 2013 dient de gecoördineerde versie van de actuele functieclassificaties te worden overgemaakt aan de betrokken directie. 

Sancties

Afwezigheid analyserapport over de bezoldigingsstructuur

Indien de werkgever nalaat een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur op te stellen of voor te leggen aan de overlegorganen, kan hij hiervoor strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Het niet opstellen van een analyseverslag en/of het niet voorleggen ervan aan de ondernemingsraad (OR) zal voortaan bestraft worden met een sanctie van niveau 2 in het sociaal strafwetboek. 

Toegang sociale gegevens verhinderen bemiddelaar 

De wet van 22 april 2012 voorziet dat de werkgever die een bemiddelaar de toegang verhindert tot de sociale gegevens die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht, zal gesanctioneerd worden. De wet verwijst voor deze sanctie naar de wet betreffende de arbeidsinspectie die werd opgeheven bij de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek.

De Wijzigingswet voegt nu een nieuwe bepaling toe in de wet van 10 mei 2007 en koppelt hier meteen een nieuwe sanctie aan. 

Let wel ! Deze Wijzigingswet verandert niets aan de reeds bestaande verplichtingen inzake de bestrijding van de loonkloof. Ondernemingen met gewoonlijk ten minste 50 werknemers moeten dus om de 2 jaar een gedetailleerde analyse opmaken van de bezoldigingsstructuur van de vrouwelijke en mannelijke werknemers binnen hun onderneming.

Bron: 

  • Wet 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, BS 26 juli 2013, p. 47226