• nl
Taalkeuze

Aanwervingsincentive voor aanwerving langdurig werkzoekende in het Vlaams Gewest

Datum: 9/11/2018

We willen u er graag nog even aan herinneren dat er sinds 2017 een aanwervingsincentive bestaat voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden.

Indien de aangeworven werknemer voldoet aan de voorwaarden is het mogelijk dat u aanspraak kan maken op deze premie.

Waarover gaat het?

Bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende kan u als werkgever een premie krijgen die kan oplopen tot 4.250 euro.

Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de tewerkstellingsbreuk. Concreet gaat het over volgende bedragen:

Tewerkstellingspercentage

Bedrag na 3 maanden tewerkstelling

Bedrag na 12 maanden tewerkstelling

≥ 80%

Max. 1.250 EUR

Max. 3.000 EUR

30% ≤ tewerkstelling < 80%

Max. 750 EUR

Max 1.800 EUR

Tewerkstelling < 30%

/

/

Voorwaarden?

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

  • Aanwerving vanaf 1 januari 2017.
  • Aanwerving van een niet-werkende werkzoekende die op het ogenblik van de indiensttreding:
    • Gedurende minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB is ingeschreven;
    • Minstens 25 jaar en geen 55 jaar is (op het einde van het kwartaal van indiensttreding).
  • Aanwerving met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
    Let wel: indien men één of meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten afsluit met een duurtijd van minstens 3 maanden en als u kan aantonen dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeenstemmen met het gangbare wervingsbeleid van de onderneming, dan kan afgeweken worden van het contract van onbepaalde duur.
  • Aanwerving voor tewerkstelling in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Aanvraag?

De incentive kan u enkel online aanvragen via www.werk.be. De aanvraag moet gebeuren binnen de 3 maanden na de indiensttreding. Als sociaal secretariaat kunnen wij deze aanvraag (voorlopig) niet van u overnemen, aangezien de aanvraag moet gebeuren door gebruik van uw elektronische ID-kaart.

U ontvangt onmiddellijk na de online aanvraag een automatische ontvangstmelding via mail dat het dossier geregistreerd werd. Is het dossier onvolledig, dan ontvangt u via mail een vraag om bijkomende inlichtingen binnen de 14 dagen na de aanvraag. U heeft dan 3 maanden de tijd om het dossier te vervolledigen. Als het dossier 3 maanden na de indiening van de aanvraag nog niet volledig is, dan vervalt de aanvraag.

Is de beslissing positief, dan worden de tijdstippen van de uitbetaling van de aanwervingsincentive meegedeeld.

Is de beslissing negatief, dan worden de motieven voor het niet-toekennen van de incentive meegedeeld. U ontvangt binnen de maand een beslissing.