• nl
Taalkeuze

Activaplan uitgebreid tot min dertigjarigen

Categorie: RSZ   Datum: 20/12/2013

De ministerraad keurde op 13 december 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het activaplan uitbreidt tot de min dertigjarigen.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen werkgevers die een laaggeschoolde werkzoekende, jonger dan 30 jaar (voorheen 27 jaar), in dienst nemen, aanspraak maken op de activamaatregel. De werkzoekende die ten minste 6 maanden (vroeger 12 maanden) als werkzoekende is ingeschreven op het ogenblik van de aanwerving, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is en geen diploma hoger secundair onderwijs heeft, geeft gedurende drie jaar recht op:

  • een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen van 1.500 EUR per kwartaal;
  • een werkuitkering van 500 EUR per maand die de werkgever kan verwerken in het nettoloon dat hij betaalt.

De voorgestelde maatregel is bedoeld om de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde jongeren te bevorderen en hun risico op langdurige werkloosheid te beperken.

Bron: 

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen;
  • http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20131213/activaplan-uitgebreid-tot-min-dertigjarigen