• nl
Taalkeuze

Administratieve RSZ-instructies 1ste kwartaal 2013 - nieuwigheden

Categorie: RSZ   Datum: 1/03/2013

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal wordt een nieuwe versie van de RSZ-instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een “Nieuw dit kwartaal”. Hier vindt u een overzicht wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal. Klik op onderstaande link om rechtstreeks naar het overzicht van de nieuwigheden van de instructies te gaan: https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/new/dmfa/2013-01/content.html

Algemeen

Bijzondere bijdrage economische werkloosheid

De wet van 28 december 2011 - BS van 30 december 2011 heeft de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die veel dagen economische werkloosheid kennen, uitgebreid tot andere sectoren dan de bouwsector. De wettelijke basis die de berekeningswijze van deze bijdrage vaststelt was evenwel nog niet gepubliceerd op het moment dat deze bijwerking van de instructies gepubliceerd werd.

Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - witloofteelt

De regeling waarbij in de witloofsector nog 35 dagen extra met een dagforfait kan gewerkt worden, loopt af op 31 december 2011. In de huidige stand van zaken kan vanaf 1 januari 2012 in principe geen gebruik meer gemaakt worden van de extra 35 dagen. In een advies nr. 1.830 van de Nationale Arbeidsraad van 18 december 2012, geeft de Raad wel een positief advies voor de verlenging van deze maatregel en dit retroactief vanaf 1 januari 2012. (koninklijk besluit nog niet gepubliceerd)

Wijzigingen

Enkel inhoudelijke of belangrijke tekstuele wijzigingen worden in deze 'nieuwigheden' opgenomen. Kleine verduidelijkingen of verbeteringen aan teksten worden zonder verdere aanduiding in de tekst verwerkt.

De personen

Algemene regels - de arbeidsovereenkomst

Instelling van een weerlegbaar vermoeden (wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 27 december 2006 - BS van 11 september 2012).

Sportlui

Uitbreiding van de personen die vallen onder de wet betaalde sportbeoefenaars tot de trainers in het basketbal, volleybal en wielrennen (koninklijk besluit van 13 november 2012 - BS van 5 december 2012).

Aanpassing van het maximumbedrag dat als basis dient voor de berekening van de werkloosheidsuitkering vanaf 1 december 2012, als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Leerlingen

Onderwerping van de beroepsinlevingsovereenkomst (koninklijk besluit van 11 februari 2013 - BS van 18 februari 2013).

Huisarbeiders - berekening van het aantal dagen

Aanpassing van het GGMMI vanaf 1 december 2012 als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Studenten

Verduidelijking van de situatie aan het einde van de studies in juni.

Vrijwilligers

Aanpassing van het dag- en jaarbedrag aan de evolutie van de index.

Geringe vergoeding kunstenaars

Aanpassing van het dag- en jaarbedrag aan de evolutie van de index.

Zeevissers

Aanpassing van de dagforfaits op 1 januari 2013 aan de evolutie van de index.

Het loonbegrip

Onkostentabel en 'andere uitsluitingen' - kilometervergoeding fiets

Het maximale kilometerbedrag van de fietsvergoeding verhoogt voor 2013 tot 0,22 EUR (bericht Administratie Fiscale Zaken - BS 22 januari 2013).

Eenmalige innovatiepremie

De wet van 3 juli 2005 die de voorwaarden vaststelt waaronder een innovatiepremie niet als loon wordt beschouwd, is in de huidige stand van zaken niet meer van toepassing na 31 december 2012 (wet van 3 juli 2005 - BS van 19 juli 2005, wet van 1 februari 2011 - BS van 7 februari 2011). Als dit zou wijzigen, zal dit zo vlug mogelijk worden meegedeeld.

Wijziging van de contactpersoon.

De beperkte onderwerping

Private sector uitgezonderd onderwijs - toepasselijke regelingen

Invoeging van de beroepsinlevingsovereenkomst (koninklijk besluit van 11 februari 2013 - BS van 18 februari 2013).

De verplichtingen

Betaling bijdragen, voorschotten

Vanaf het 1ste kwartaal 2013 stuurt de RSZ naar alle werkgevers niet aangesloten bij een ESS maandelijks een brief met een gedetailleerde berekening en het te betalen bedrag van de voorschotten. De brief vermeldt ook de te gebruiken gestructureerde mededeling.

Betaling bijdragen, wijze van betaling

Schrapping van een passage in de tekst.

Dimona toepassingsgebied

Een koninklijk besluit van 14 januari 2013 voegt instapstages en bepaalde beroepsopleidingsprogramma's (IBO) toe aan het toepassingsgebied, en specificeert voor welke stagiairs geen Dimona moet gebeuren (BS van 24 januari 2013).

Dimona mee te delen basisgegevens

Vanaf 1 januari 2013 moeten ook 'instapstages' in Dimona aangegeven worden, met een nieuwe code 'TRI' voor 'type werknemer' (koninklijk besluit van 14 januari 2013 - BS van 24 januari 2013).

Limosa

De verplichting om de detachering van een zelfstandige te melden is opgeschort.

Startbaanverplichting

Het betreft een verplichting opgevolgd door de FOD WASO. Voorheen was de beschrijving van deze verplichting in de administratieve instructies opgenomen in de pagina's over de doelgroepvermindering jonge werknemers. In afwachting van de publicatie van het koninklijk besluit dat de beroepsinlevingsovereenkomst gelijkstelt met een startbaanovereenkomst type III, zal dit onder voorbehoud reeds als dusdanig beschouwd worden.

Werkplekleerplaatsen

Het engagement om werkplekleerplaatsen te creëren is een verplichting vanaf 1 januari 2013, die eveneens opgevolgd wordt door de FOD WASO aan de hand van gegevens opgenomen in de Dmfa (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, koninklijk besluit nog niet gepubliceerd).

In afwachting van de publicatie van het koninklijk besluit dat de beroepsinlevingsovereenkomst gelijkstelt met een startbaanovereenkomst type III, zal dit onder voorbehoud reeds als dusdanig beschouwd worden.

De socialezekerheidsbijdragen

Herverdeling sociale lasten

Aanpassing van het grensbedrag van de compenserende bijdrage aan de evolutie van het indexcijfer.

Met fooien bezoldigden

Aanpassing van de dagforfaits aan de sectorindexeringen en de loonevoluties op 1 januari.

Gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw – forfaits vanaf 1 januari 2013

Aanpassing van de dagforfaits aan de sectorindexeringen en de loonevoluties op 1 januari.

Naast de effectief gewerkte dagen (tot de grens van 65 of 30 dagen) moeten ook de uitbetaalde maar niet gewerkte feestdagen na contract worden aangegeven met een forfaitair dagloon. Maar ze tellen niet mee voor de grens van 65 of 30 dagen.

Gelegenheidswerknemers in de horeca – forfaits vanaf 1 januari 2013

Aanpassing van de dagforfaits aan de sectorindexeringen en de loonevoluties op 1 januari.

De bijzondere bijdragen

Decava - plafondgrenzen inhoudingen

Aanpassing van de grensbedragen als gevolg van een overschrijding van de spilindex en het toepassen van een herwaarderingscoëfficiënt vanaf 1 januari 2013.

Preciezere formulering van een passage in de tekst.

Bijzondere bijdrage op aanvullende pensioenen

Aanvulling van de uitgesloten bedragen (programmawet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012).

Bi jzondere aanvullende bijdrage op extra-legale pensioenen

Bijkomende bijdrage van 1,5% vanaf het 4de kwartaal van 2012, bovenop de bijdrage van 8,86%, op aanvullende pensioenen die een jaarlijks grensbedrag overschrijden (programmawet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012).

Bedrijfswagens CO2

Aanpassing van de indexatiecoëfficiënt voor 2013

Solidariteitsbijdrage Dimona

Aanpassing van de minimumsolidariteitsbijdrage aan de evolutie van de index.

Asbestfonds

De vervanging van de inning voor het Asbestfonds door een inning voor het Fonds voor Arbeidsongevallen voor het 3de en het 4de kwartaal 2012 was uitzonderlijk. Vanaf 1 januari 2013 gelden weer de gewone modaliteiten. (2 koninklijke besluiten van 20 september 2012 - BS van 12 oktober 2012).

FSO basisbijdrage

Percentages voor 2013 (nog niet gepubliceerd). De NAR heeft in haar advies 1.832 van 18 december 2012 de vooropgestelde percentages voor 2013 meegedeeld (gepubliceerd op de website van de NAR). Van zodra ze worden gepubliceerd in het Staatsblad, zal de tabel voor 2013 op de portaalsite worden gepubliceerd.

FSO bijzondere bijdrage

Percentages voor 2013 (nog niet gepubliceerd). De NAR heeft in haar advies 1.832 van 18 december 2012 de vooropgestelde percentages voor 2013 meegedeeld (gepubliceerd op de website van de NAR). Van zodra ze worden gepubliceerd in het Staatsblad, zal de tabel voor 2013 op de portaalsite worden gepubliceerd.

Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel

Verhoging van het grensbedrag en invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer (programmawet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012).

De bijdrageverminderingen

Geharmoniseerde verminderingen - vaste multiplicatiefactor, cumulaties, fusie, opsplitsing en voortzetting

Het gewicht van deeltijdse arbeid wordt verminderd en de berekening van de vaste multiplicatiefactor is verschillend voor de doelgroep- en de structurele vermindering (koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013).

De vermindering 19 tot 30-jarigen wordt afgeschaft (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012).

Structurele vermindering – lagelonencomponent S0 en hogelonencomponent S1

Verhoging van de bovengrens van de lagelonencomponent (koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013).

Aanpassing aan de evolutie van de index van de ondergrens van de hogelonencomponent.

Doelgroepvermindering - algemene bepalingen

Een nieuw forfaitair bedrag G8 = 1.500,00 EUR en G9 = 800,00 EUR wordt geïntroduceerd. (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013).

Doelgroepvermindering oudere werknemers

De progressieve jaarlijkse toename van de vermindering vanaf 50 jaar wordt vervangen door een trapsgewijze vermindering met 4 forfaits (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013).

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

De verminderingsbedragen worden verhoogd ongeacht de indiensttredingsdatum. Onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit, is de nieuwe regeling reeds in de instructies opgenomen (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, nog te publiceren koninklijk besluit).

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden

Vanaf 1 oktober 2012 gebruikt de RVA een aantal bijkomende codes op de werkkaarten van werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid. Zij zijn opgenomen in de tabel met de overeenkomstige verminderingscodes langdurig werkzoekenden.

Doelgroepvermindering jonge werknemers

De verminderingsbedragen worden verhoogd, er komt een nieuwe categorie waarvoor de vermindering van toepassing is (middengeschoolden), de verminderingen worden in tijd beperkt, een looncriterium wordt ingevoerd en de vermindering 19 tot 30-jarigen wordt afgeschaft (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 febru ari 2013).

In afwachting van de publicatie van het koninklijk besluit dat de beroepsinlevingsovereenkomst gelijkstelt met een startbaanovereenkomst type III, zal dit onder voorbehoud reeds als dusdanig beschouwd worden.

Doelgroepvermindering mentors

Het verminderingsforfait verdubbelt en bij de berekening wordt automatisch rekening gehouden met de personen in opleiding of op stage die in Dimona of Dmfa moeten worden aangegeven (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013)

Een nog te publiceren koninklijk besluit zal de berekeningswijze aanpassen. Van zodra het koninklijk besluit gepubliceerd is, zal de nieuwe berekeningswijze meegedeeld worden.

Doelgroepvermindering herstructurering

Verhoging van het toegestane maximale refertekwartaalloon (S0) voor werknemers die bij de indiensttreding jonger zijn dan 30 jaar (koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013).

Verhoging van het toegestane maximale refertekwartaalloon (S1) als gevolg van een aanpassing aan de evolutie van de index voor werknemers die bij de indiensttreding minstens 30 jaar oud zijn.

Werkbonus

Aanpassing van de berekeningswijze en indexering van de loongrenzen van de werkbonus (wet van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012, koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 7 februari 2013).

Werk nemersbijdragevermindering herstructurering

Verhoging van het toegestane maximale refertemaandloon voor werknemers die bij de indiensttreding jonger zijn dan 30 jaar als gevolg van de verhoging van de bovengrens van de lagelonencomponent van de structurele vermindering (koninklijk besluit van 24 januari 2013 - BS van 4 februari 2013).

Verhoging van het toegestane maximale refertemaandloon als gevolg van een aanpassing aan de evolutie van de index voor werknemers die bij de indiensttreding minstens 30 jaar oud zijn.

KB499

Het grensbedrag met betrekking tot de onderwerping van kansarme jongeren is gekoppeld aan de evolutie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Voor 2013 verhoogt dit grensbedrag naar 500,61 EUR.

Baggervaart in volle zee

Aanpassing van het grensbedrag als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Kunstenaars

Aanpassing van het fictief forfaitair uur- en dagloon als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Het invullen van de DmfA

Tewerkstellingslijn - type leerling

Code 5 - beroepsinlevingsovereenkomst (koninklijk besluit van 11 februari 2013 - BS van 18 februari 2013).

Looncodes

Looncode 8 weekendforfait: aanpassing van de weekendforfaits aan de sectorindexeringen en de loonevoluties op 1 januari.

Looncode 10 voordeel bedrijfswagen: aanpassing van het minimumvoordeel aan de evolutie van de index (bericht Administratie Fiscale Zaken - BS 22 januari 2013).

Extra informatie - nieuwe zone 'Gegeven dat toelaat een verplichting te controleren'

Code 'FWT' - gewezen stagiair in een werkplekleerplaats (wet houdende tewerkstellingsplan van 27 december 2012 - BS van 31 december 2012).