• nl
Taalkeuze

Administratieve RSZ-instructies 2de kwartaal 2013 - nieuwigheden

Categorie: RSZ   Datum: 6/06/2013

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de RSZ-instructies.

Klik op onderstaande link om rechtstreeks naar het overzicht van de nieuwigheden van de instructies te gaan: https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/new/dmfa/2013-02/content.html.

Algemeen

Extra-legale pensioenen - 8,86%

De inrichter van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel zal binnenkort de debiteur worden van de bijzondere bijdrage van 8,86% in plaats van de werkgever die deelneemt aan dit stelsel. Voor deze bijdrage wordt die inrichter gelijkgesteld met de werkgever wat betreft de verplichtingen ten opzichte van de RSZ, met name voor de aangifte en de betaling van deze bijdrage.

De inrichter kan kiezen tussen twee manieren om deze bijdrage te innen:

  • nadat hij zelf het geheel van de betalingen van de werkgevers die aan het sectoraal pensioenstelsel deelnemen, geïnd heeft, houdt hij de som van de bijzondere bijdrage op deze betalingen in en stort ze aan de RSZ;
  • hij sluit een overeenkomst af met de RSZ, waarin bepaald wordt dat de RSZ namens de inrichter van het sectoraal pensioenstelsel, het geheel van de betalingen int die werkgevers die aan het stelsel deelnemen moeten verrichten, dat de RSZ de bijzondere bijdrage afhoudt van deze betalingen en het saldo doorstort aan de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel.

(artikel 72 programmawet 27 december 2012, BS 31 december 2012, treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum).

Voor meer administratieve vereenvoudiging worden de betrokken sectoren uitgenodigd om nu reeds akkoorden af te sluiten met de RSZ zodat deze de bijdrage voor de tweede pensioenpijler zou innen en dat zonder de publicatie van het koninklijk besluit af te wachten.

DIMONA - nieuw kanaal

Vanaf 25 juni 2013 zal een nieuw beveiligd kanaal (Dimona Mobile) beschikbaar zijn om de Dimona aangifte in te dienen. De technische informatie, vergelijkbaar met die van het beveiligde webkanaal, zal vanaf 19 juni 2013 consulteerbaar zijn op de portaalsite.

Bijkomende werkgeversbijdrage betaald educatief verlof

De wet van 29 maart 2012 (BS 6 april 2012) voorziet in een bijkomende bijzondere bijdrage voor werkgevers die behoren tot een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseert. Het ministerieel besluit van 17 april 2013 (BS 7 mei 2013) lijst de betreffende sectoren op voor het refertejaar 2011. Het debetbericht voor 2011 zal verstuurd worden op 18 juni 2013.

Wijzigingen

Enkel inhoudelijke of belangrijke tekstuele wijzigingen worden in deze 'nieuwigheden' opgenomen. Kleine verduidelijkingen of verbeteringen aan teksten worden zonder verdere aanduiding in de instructies verwerkt.

De personen

Sportlui

Aanpassing van het forfaitair maandbedrag voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, als gevolg van een verhoging van de dagbedragen voor de werkloosheidsuitkeringen (KB 10 april 2013, BS 22 april 2013).

Stagiairs

Verduidelijking met betrekking tot de beroepsinlevingsovereenkomsten.

Het loonbegrip

Vrijgevigheden

De huwelijkspremie en de anciënniteitspremie werden elders opgenomen. De huwelijkspremie werd mee opgenomen in 'andere uitsluitingen' en voor de anciënniteitspremie werd een nieuwe pagina gecreëerd.

De verplichtingen

Betaling bijdragen, voorschotten

Vanaf 1 april 2013 wijzigen de regels voor de voorschotten, zowel voor het algemeen regime als voor het speciale regime van de bouwsector. De nieuwe regels zijn de eerste keer van toepassing voor het voorschot dat verschuldigd is uiterlijk 5 mei 2013 (KB 20 maart 2013, BS 27 maart 2013).

De socialezekerheidsbijdragen

Met fooien bezoldigden in de horeca – forfaits vanaf 1 april 2013

Aanpassing van de dagforfaits aan de evolutie van de minimumlonen in de sector.

Gelegenheidswerknemers in de horeca – forfaits vanaf 1 april 2013

Aanpassing van de dagforfaits aan de evolutie van de minimumlonen in de sector.

De bijdrageverminderingen

Structurele vermindering– forfait, lagelonencomponent S0 en hogelonencomponent S1

Verlaging van de bovengrens van de lagelonencomponent en verhoging van de ondergrens van de hogelonencomponent van de algemene categorie; verhoging van het forfait voor de algemene categorie; aanpassing van α voor de beschutte werkplaatsen en de categorie sociale maribel (nog niet gepubliceerd).

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Verhoging van het toegestane maximale refertekwartaalloon als gevolg van de verhoging van de ondergrens van de hogelonencomponent van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

Doelgroepvermindering mentors

Berekeningswijze van het aantal in rekening te brengen mentors (KB 11 februari 2013, BS 11 maart 2013).

Doelgroepvermindering herstructurering

Verlaging van het toegestane maximale refertekwartaalloon voor werknemers die bij de indiensttreding jonger zijn dan 30 jaar als gevolg van de verlaging van de bovengrens van de lagelonencomponent van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

Verhoging van het toegestane maximale refertekwartaalloon voor werknemers die bij de indiensttreding 30 jaar zijn of ouder als gevolg van de verhoging van de ondergrens van de hogelonencomponent van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

Werkbonus

Verhoging van de vermindering (KB 10 april 2013, BS 23 april 2013).

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

Verlaging van het toegestane maximale refertemaandloon voor werknemers die bij de indiensttreding jonger zijn dan 30 jaar als gevolg van de verlaging van de bovengrens van de lagelonencomponent van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

Verhoging van het toegestane maximale refertemaandloon voor werknemers die bij de indiensttreding 30 jaar zijn of ouder als gevolg van de verhoging van de ondergrens van de hogelonencomponent van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

Kunstenaars

Actualisering tekst.

Het invullen van de DmfA

Looncodes

Looncode 8 weekendforfait: aanpassing van de weekendforfaits aan de evolutie van de minimumlonen in de sector.

Looncode 10 voordeel bedrijfswagen: aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot (KB 3 april 2013, BS 8 april 2013).

Gepubliceerde wetgeving

Werkplekleerplaatsverplichting

Berekeningswijze verplichting (KB 19 februari 2013, BS 11 maart 2013).

FSO basisbijdrage en bijzondere bijdrage

Percentages voor 2013 Fonds Sluiting Ondernemingen (3 KB’s 19 maart 2013, BS 17 april 2013).

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Verhoging forfaits en toepasselijke kwartalen (KB 4 maart 2013, BS 26 maart 2013).