• nl
Taalkeuze

Administratieve RSZPPO-instructies 1ste kwartaal 2013 - nieuwigheden

Categorie: RSZ   Datum: 8/03/2013

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal wordt een nieuwe versie van de instructies van de RSZPPO gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal. Klik op onderstaande link om rechtstreeks naar het overzicht van de nieuwigheden van de instructies te gaan: https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/new/dmfappl/2013-01/content.html

1.3.11.2. Wijziging. Gesolidariseerd pensioenfonds – pensioenreserves voor de periode van contractuele tewerkstelling.

In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe gegevensstroom tussen de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP) en de RSZPPO moet een bestuur waarvoor de voorzorgsinstelling de pensioenen van de vastbenoemden uitbetaalt, de overdracht van de wiskundige reserves bij de RvP aanvragen vanaf de benoeming en ten laatste bij de pensionering van de vastbenoemde, voorzover de betrokken overdracht nog niet werd gerealiseerd.

2.2.2. Wijziging. RSZPPO-werkgeversrepertorium – procedure tot aansluiting.

Op het formulier R1 moet vermeld worden of de werkgever zich in het kader van de tweede pensioenpijler contractanten aansluit bij de groepsverzekering BI-Ethias.
De werkgever kan een aantal algemene gegevens van het werkgeversrepertorium zelf wijzigen via een beveiligde toegang op de portaalsite van de sociale zekerheid.

2.4.3.2. Nieuwigheden. De betaling van de bijdragen - maandelijkse factuur.

Toevoeging van tabel met data en bedragen van de maandelijkse factuur.
De wettelijke intrestvoet voor het jaar 2013 is 2,75%.

Wettelijke basis:

Federale overheidsdienst Financiën. Algemene administratie van de thesaurie. Mededeling over de wettelijke intrestvoet, BS 9 januari 2013.

2.4.6.1. Verduidelijking. De verjaringstermijnen van de bijdragen op het loon.

De verjaringstermijn voor de schuldvorderingen ten aanzien van de lokale politiezones is (sinds 1 januari 2010) gelijk aan drie jaar.

3.2.1.3. Indexatie. De niet beschermde lokale mandatarissen – overzicht.

Een werknemer of een ambtenaar die op lokaal vlak een politiek mandaat bekleedt, is niet beschermd als zijn maximale jaarlijkse bruto bezoldiging lager is dan 6.007,28 EUR.

3.2.2.4. Indexatie. De onthaalouders.

Het gemiddeld minimum maandinkomen is gelijk aan 1.501,82 euro.

3.2.3.4. Indexatie. De kunstenaars.

Het gemiddeld minimum maandinkomen is gelijk aan 1.501,82 euro. Het fictief forfaitair dagloon is gelijk aan 69,31 euro en het fictief forfaitair uurloon aan 9,12 euro.

3.3.1. Indexatie. De vrijwillige brandweerlieden.

Het bedrag van de vergoedingen voor regelmatige prestaties die niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen, is gelijk aan 1.037,06 euro.

3.3.5.2. Indexatie. De vrijwilligers.

In 2013 zijn de vergoedingen aan vrijwilligers die vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen, gelijk aan 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar.

3.3.6.1. Indexatie. De kunstenaar-vrijwilligers.

In 2013 zijn de forfaitaire vergoedingen die vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen, gelijk aan 120,90 euro per dag en 2.418,07 euro per jaar.

3.3.7. Nieuwigheden. De minderjarigen.

De jongeren die worden tewerkgesteld met een inpassings- of opleidingsovereenkomst die door de bevoegde Gemeenschap of het bevoegde Gewest werd erkend en de personen met een beroepsinlevingsovereenkomst, genieten van een (quasi) vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen.

Wettelijke basis:

KB 11 februari 2013 tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 18 februari 2013)

4.1.2.2. Het niet aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon.

De kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is voor het jaar 2013 gelijk aan maximaal 0,22 euro per kilometer.

Wettelijke basis:

FOD Financiën. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelasting. Aanslagjaar 2014. (BS 22 januari 2013)

4.3.11. Indexatie. De voordelen in natura.

De geïndexeerde forfaitaire jaarlijkse bedragen voor het gratis voordeel van verwarming zijn in 2013 gelijk aan 1.870 euro (leidinggevend personeel) en 840 euro (andere personeelsleden). Voor het gratis voordeel van elektriciteit zijn de bedragen respectievelijk gelijk aan 930 euro (leidinggevend personeel) en 420 euro (andere personeelsleden).

Wettelijke basis:

FOD Financiën. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelasting. Aanslagjaar 2014, BS 22 januari 2013.

5.5.4. Verduidelijking. De vakbondspremiebijdrage.

De lijsten van de RSZPPO met betrekking tot het bedrag van de vakbondspremiebijdrage worden verstuurd via de e-box van de werkgever op de portaalsite van de sociale zekerheid.

5.5.6. en 5.5.6.3. Verduidelijking. De bijzondere aanvullende werkgeversbijdrage van 1,5 percent op de stortingen tot vorming van extralegale pensioenvoordelen die het bedrag van 30.000 euro overschrijden.

De bijzondere aanvullende werkgeversbijdrage is verschuldigd als de stortingen van premies en/of bijdragen het bedrag van 30.000 euro overschrijden tijdens het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar.

Wettelijke basis:

Artikelen 64-65 van de programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012.

5.5.7.4. Indexatie. Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig.

Het geïndexeerd bedrag van de solidariteitsbijdrage wordt bekomen door het forfaitair bedrag te vermenigvuldigen met 135,98 gedeeld door 114,08.

5.6.1. Indexatie. De RIZIV-inhouding op de pensioenen en aanvullende voordelen.

Aanpassing van de drempelbedragen voor de begunstigden met een gezinslast en de begunstigden zonder gezinslast.

5.6.2. Indexatie. De bijzondere solidariteitsafhouding op de pensioenen.

Aanpassing van de drempelbedragen voor de begunstigden met een gezinslast en de begunstigden zonder gezinslast.

6.1.1. 2. Indexatie en wijziging. Vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen – werkbonus – berekening van de vermindering.

De geïndexeerde loongrenzen zijn gelijk aan 1.501,82 euro en 2.385,41 euro.
De derde loongrens (= gemiddeld minimum maandinkomen, vermeerderd met 251,03 euro) is vanaf 1 januari 2013 niet meer van toepassing.

Wettelijke basis:

  • artikelen 2 en 3 van de wet van 27 december 2012 houdende het tewerkstellingsplan, BS 31 december 2012;
  • KB 24 januari 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde en vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 7 februari 2013.

6.1.2.2. Indexatie. Vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen – herstructurering.

De geïndexeerde maximale maandelijkse loongrenzen om recht te hebben op de bijdragevermindering zijn gelijk aan 4.161,60 euro (indien meer dan 30 jaar) en 1.966,67 euro (indien minder dan 30 jaar).

6.2.1.2. Nieuwigheden. Doelgroepverminderingen – algemene berekening van de forfaitaire vermindering.

Twee nieuwe basisbedragen (800 euro en 1.500 euro) worden ingevoerd.
De vaste multiplicatiefactor die in functie van de geleverde arbeidsprestaties in rekening gebracht wordt om de toegestane doelgroepvermindering te berekenen, wordt gewijzigd. Deze factor verschilt naargelang de globale prestatiebreuk bij het bestuur ofwel kleiner is dan 0,275, ofwel groter is dan of gelijk is aan 0,275 en kleiner dan 0,55, ofwel groter is dan of gelijk is aan 0,55 en kleiner dan 0,80, ofwel groter is dan of gelijk aan 0,80.

Wettelijke basis:

  • Artikel 4 van de wet van 27 december 2012 houdende het tewerkstellingsplan, BS 32 december 2012.
  • KB 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerhei dsbijdragen, BS 4 februari 2013.

6.2.5.5. Nieuwigheden. Doelgroepvermindering jonge werknemer – vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen.

De doelgroepvermindering jonge werknemer wordt nog slechts toegekend als het kwartaalloon lager is dan 9.000 euro.
Een nieuwe doelgroep – de middengeschoolde jongeren – kan eveneens genieten van de doelgroepvermindering jonge werknemer.
Voor de laaggeschoolde jongeren en de erg laaggeschoolde jongeren wijzigen het bedrag van de toegekende doelgroepvermindering (1.500 euro en 400 euro) en de periode gedurende dewelke de werkgever geniet van de bijdragevermindering.
Overgangsmaatregelen voor de doelgroepverminderingen jonge werknemer die ingegaan zijn vóór 1 januari 2013.

Wettelijke basis:

  • Artikelen 9 tot 12 van de wet van 27 december 2012 houdende het tewerkstellingsplan, BS 31 december 2012;
  • KB 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 4 februari 2013.

6.2.7.1. Indexatie. Vermindering van patronale socialezekerheidsbijdragen – herstructurering.

De geïndexeerde maximale kwartaalloongrenzen om recht te hebben op de bijdragevermindering zijn gelijk aan 12.484,80 euro (indien meer dan 30 jaar) en 5.900 euro (indien minder dan 30 jaar).

6.2.8. Wijziging. Doelgroepvermindering voor mentoren.

De forfaitaire doelgroepvermindering is gelijk aan 800 euro per kwartaal.
De voorwaarden waaraan de mentorovereenkomst moet voldoen, verschillen naargelang voor de periode van de stage of de opleiding al of niet een Dimona/DmfAPPL ingediend wordt.

Wettelijke basis:

KB 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 4 februari 2013.

6.3.1.2. Indexatie. De vrijwillige vierdagenweek.

De minima van het maandelijks weddencomplement zijn gelijk aan 69,42 euro en 112,80 euro.

6.4.3.4. Verduidelijking. Sociale Maribel – bedrag van de financiële tussenkomst.

Het bedrag voor de besturen, andere dan ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, is gelijk aan maximaal 29.756,52 euro per jaar voor een voltijds tewerkgestelde contractant en maximaal 34.515,96 euro per jaar voor een voltijds statutair personeelslid.

6.4.3.5. Indexatie. Sociale Maribel – procedure.

Voor 2013 is het bedrag van de maximale loonkost voor een voltijdse werknemer (met financiering door het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector) gelijk aan 80.743,71 euro.

6.4.3.7. Verduidelijking. Sociale Maribel – ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Het bedrag van de financiële tussenkomst voor de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen is gelijk aan maximaal 34.515,96 euro per jaar voor een voltijds tewerkgestelde werknemer en maximaal 30.469,80 euro per jaar voor een logistiek assistent.

7.2.2. Nieuwigheden - Dimona – toepassingsgebied werknemers.

De jongeren in een instapstage worden aangegeven in Dimona.
Verduidelijking van de tekst voor de verschillende personeelsleden die al of niet in Dimona aangegeven worden.

Wettelijke basis:

KB van 2013 tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, januari BS 24 januari 2013

7.5.3. Nieuwigheden. Dimona – de hoedanigheid van het personeelslid.

De jongere die tijdens zijn beroepsinschakelingstijd kennismaakt met de arbeidsmarkt via een instapstage, wordt aangegeven met de code "TRI" in Dimona (en wordt niet vermeld in DmfAPPL).

Wettelijke basis:

  • KB 10 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering op het stuk van de instapstages, BS 23 november 2012;
  • KB 14 januari 2013 tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, BS 24 januari 2013.

8.3.3.9. Nieuwigheden. DmfAPPL – de tewerkstellingslijn – statuut van de werknemer.

Een code "SA" wordt ingevoerd voor het administratieve en het technische beroepspersoneel van de brandweerdiensten. De bestaande code "SP" wordt vanaf 1 januari 2013 gebruikt voor het operationeel beroepspersoneel van de brandweerdiensten.

8.4.3.6. en 8.4.3.8. Nieuwigheden. DmfAPPL - bezoldigingscodes - overzichtstabel.

Het loon voor stortingen voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen door een aantal Brugse besturen wordt aangegeven met de looncodes 796, 797, 798 en 799.

8.8.2. Nieuwigheden. DmfAPPL – de bijdrageverminderingen – tabel met codes.

De verminderingscode 1201 (jonge werknemer met een startbaanovereenkomst van vóór januari 2004) wordt geschrapt.
Voor de middengeschoolde jongeren die recht hebben op een doelgroepvermindering jonge werknemer, wordt de verminderingscode 3412 (jonge werknemer – startbaanovereenkomst en middengeschoold) ingevoerd.

8.12.6. Verduidelijking. DmfAPPL – vrijstelling van aanvullende pensioenregeling contractanten.

De bijdrage voor de tweede pensioenpijler contractanten wordt niet geïnd op de vergoedingen aan de vrijwillige ambulanciers die geen prestaties leveren als vrijwillige brandweerman. De waarde "1" (= vrijstelling) wordt aangeduid voor deze tewerkstellingen.