• nl
Taalkeuze

Administratieve RSZPPO-instructies 2de kwartaal 2013 - nieuwigheden

Categorie: RSZ   Datum: 14/06/2013

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal wordt een nieuwe versie van de instructies van de RSZPPO gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

Klik op onderstaande link om rechtstreeks naar het overzicht van de nieuwigheden van de instructies te gaan: https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/new/dmfappl/2013-02/content.html 

1.3.3.2. Wijziging. Het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. De aangesloten werknemers. 

De vastbenoemde gewestelijke ontvangers van het Vlaamse Gewest worden overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse overheid en zijn niet langer aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO.

Wettelijke basis: 

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen, artikelen 6, 24 en 32 (B.S. 10 april 2013)

2.3.3.3. en 7.3.3. Wijziging. Dimona en DmfAPPL. Het doorsturen van de aangifte.

Een aangifte die onder de vorm van gestructureerde berichten verstuurd wordt naar de RSZPPO, moet via FTP of SFTP verstuurd worden. Het zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn om de verzending via MQLink of Isabel te verrichten.

3.3.2. Verduidelijking. Het personeel toepassingsgebied. De studenten.

Een student die een studentenovereenkomst afsluit van meer dan twaalf maanden, wordt geacht na een periode van twaalf maanden verbonden te zijn met een gewone arbeidsovereenkomst. Het loon wordt na de periode van twaalf maanden onderworpen aan de volledige socialezekerheidsbijdragen.

4.1.3.1. Wijziging. Het loonbegrip. De maaltijdcheques.

De geldigheidsduur van de maaltijdcheques wordt verlengd van drie tot twaalf maanden.

Wettelijke basis:

Wet van XX-XX-2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4º, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 19bis, § 2, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende maatschappelijke zekerheid der arbeiders

4.1.3.8. Indexatie. Het loonbegrip. Tussenkomst van de werkgever in de aanschaffing van een persoonlijke computer.

Voor het jaar 2013 is de fiscaal vrijgestelde tussenkomst van de werkgever gelijk aan maximaal 830 euro voor zover het bruto belastbaar loon niet meer bedraagt dan 32.520 euro.

Wettelijke basis:

FOD Financiën. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelasting. Aanslagjaar 2014. (B.S. 22 januari 2013)

4.2.3. Verduidelijking. Het loonbegrip van de vastbenoemden. Het niet aan pensioenbijdragen onderworpen loon.

De kabinetsvergoeding en de gegarandeerde minimale salarisverhoging zijn geen loon dat voor de vastbenoemde personeelsleden onderworpen wordt aan pensioenbijdragen.

6.1.1.2. Nieuwigheden. Werkbonus - berekening van de vermindering.

Het bedrag van de maximale werkbonus wordt met ingang van 1 april 2013 verhoogd van 175 EUR tot 184 EUR per maand. 

Indien het refertemaandloon groter is dan 1.501,81 EUR en kleiner dan of gelijk aan 2.385,41 EUR, dan is voor de bepaling van het basisbedrag van de vermindering de coëfficiënt “alfa” gelijk aan 0,2082.

Wettelijke basis:

Koninklijk besluit van 10 april 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde en vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (B.S. 23 april 2013)

6.1.2.2. en 6.2.7.1. Wijziging. Vermindering van bijdragen voor een werknemer die ontslagen werd in het kader van een herstructurering – wijziging van de loongrens.

Op 1 april 2013 wijzigt het maximale referteloon voor de doelgroepvermindering van een werknemer die in dienst genomen wordt na het ontslag ingevolge een herstructurering in de privé-sector. 

Voor de vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen 

  • stijgt het refertemaandloon van 4.161,47 EUR tot 4.453,27 EUR voor een werknemer van minstens 30 jaar en; 
  • daalt het refertemaandloon van 1.966,67 EUR tot 1.858,64 EUR voor een werknemer van minder dan 30 jaar. 

Voor de doelgroepvermindering 

  • verhoogt het refertekwartaalloon van 12.484,40 EUR tot 13.359,80 EUR voor een werknemer van minstens 30 jaar; 
  • verlaagt het refertekwartaalloon van 5.900 EUR tot 5.575,93 EUR voor een werknemer van minder dan 30 jaar.

Wettelijke basis: 

Koninklijk Besluit van XX-XX-2013 tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (B.S. XX-XX-2013)

8.4.3.6. Indexatie. DmfAPPL - het loonbegrip - de vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is. 

Voor het jaar 2013 is het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig gelijk aan minstens 1230 EUR, en wordt de referentie-CO2-uitstoot voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor verhoogd van 115g/km naar 116g/km.

Wettelijke basis:

FOD Financiën. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelasting. Aanslagjaar 2014. (B.S. 22 januari 2013).

Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (B.S. 8 april 2013)