• nl
Taalkeuze

Afschaffing contingent-GESCO's bij Vlaamse lokale besturen vanaf 1 april 2015

Categorie: Diverse   Datum: 20/03/2015

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen (GESCO’s) die bij lokale besturen tewerkgesteld zijn in de toekomst verplicht geregulariseerd moeten worden.

Dit impliceert dat de bestaande GESCO-voorwaarden van de betrokken werknemers wegvallen en dat zij voortaan als gewone contractuelen tewerkgesteld kunnen worden. Het bestuur ontvangt voor deze regularisatie een compensatie a rato van 95% van de loonsubsidie en bijdragevermindering.

Het regeerakkoord viseert in eerste instantie de contingent-GESCO’s, waarbij de GESCO’s uit de projectovereenkomsten op een later tijdstip bekeken zullen worden.

Meer concreet betekent dit dat met ingang van 1 april 2015 het statuut van de contingent-GESCO’s in het Vlaams Gewest wordt afgeschaft. GESCO’s met een dergelijk statuut dienen dan ook verplicht omgezet in een gewone tewerkstelling met een gewone arbeidsovereenkomst.

Gevolgen op vlak van sociale zekerheid

De regularisatiebeweging heeft voor de werkgever verschillende gevolgen op vlak van de sociale zekerheid, meer bepaald voor wat betreft:

  • De werkgeversbijdragen;
  • De jaarlijkse vakantieregeling;
  • De sociale zekerheidsaangifte.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de mededeling Lokale Sociale Zekerheid 2015/1 van de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), terug te vinden via: https://www.dibiss.fgov.be.

Gevolgen in EASYPAY-pakket

Voor klanten die gebruikmaken van het EASYPAY-loonpakket houdt dit in dat er voor contingent-GESCO’s een nieuw contract moet worden aangemaakt met begindatum 1 april 2015, waarbij de werknemerscode van het nieuwe contract op 101 of 201 moet worden gezet. De desbetreffende lopende contracten met werknemerscodes 114 en 214 dienen afgesloten te worden met einddatum 31 maart 2015.

De GESCO’s tewerkgesteld met een projectovereenkomst worden op 1 april 2015 nog niet afgeschaft, voor project-GESCO’s hoeft dus geen nieuw contract aangemaakt en kan de tewerkstelling zoals voorheen verder worden aangegeven met de werknemerscodes 114 en 214.