• nl
Taalkeuze

Afwijkingen op de samenstelling van het stembureau

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 25/03/2016

Uitgangspunt: één stembureau per kiescollege

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen het stembureau als fysieke plaats waar de verkiezingen zullen plaatsvinden (d.i. het lokaal ter beschikking gesteld door de werkgever) en de juridische betekenis van het stembureau. 

In de juridische betekenis wordt er per kiescollege één stembureau opgericht. Aangezien er maximum 7 kiescolleges bestaan (3 voor het comité en 4 voor de ondernemingsraad), bestaan er in principe ook maximum 7 (hoofd)stembureaus.

Is er (per kiescollege) slechts één bureau, dan is dat het hoofstembureau. Zijn er meerdere bureaus, dan zijn er steeds één hoofdstembureau en één of meerdere secundaire stembureaus:

  • Hoofdstembureau: De ondernemingsraad en het comité (of de werkgever) duidt in elk kiescollege één stembureau aan als hoofdstembureau;
  • Secundaire stembureaus: Naast het hoofdstembureau kunnen één of meerdere secundaire stembureaus worden opgericht ingeval van een groot aantal werknemers of indien de tewerkstellingsplaatsen ver van elkaar verspreid liggen.

Elk stembureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters. Deze personen zijn verantwoordelijk voor de kiesverrichtingen op dag Y, zoals het toezicht op de stemming, de stemopneming, het opmaken van het proces-verbaal, enz. 

Afwijkingen mogelijk mits akkoord

Eénzelfde voorzitter mag verschillende stembureaus voorzitten. Dit kan soms om praktische overwegingen noodzakelijk zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om éénzelfde stembureau te laten functioneren voor de verkiezingen van de bedienden voor het comité én de ondernemingsraad.

Het is aangewezen om een akkoord te sluiten met alle betrokken organisaties vooraleer een voorzitter meerdere stembureaus te laten voorzitten. 

Ook zal deze afwijking een invloed hebben op de voorwaarden waaraan de secretaris en de bijzitters moeten voldoen om te mogen zetelen in het stembureau. Zoals uiteengezet in de Nieuwsflash van 28 maart 2016 moeten zij immers behoren tot de werknemerscategorie waarvoor het stembureau is opgericht. Met instemming van de personeelsafgevaardigden of van de representatieve werknemersorganisaties mag evenwel hiervan worden afgeweken. 

Deze akkoorden worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en dit voor X + 56.

Ingeval van afwijkingen op het principe van “één stembureau per kiescollege” dient men o.a. te letten op de volgende punten:

  • de ondernemingsraad en/of comité moeten de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter aanduiden. In ieder geval moeten beide organen afzonderlijk met deze keuze/afwijking akkoord gaan. Als er nog geen ondernemingsraad of comité is opgericht, dan moet de aanwijzing gebeuren in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of de vertegenwoordigers van representatieve organisaties die kandidaten hebben voorgedragen. Ook in dit geval moet het akkoord bekomen worden voor beide organen afzonderlijk;
  • de ondernemingsraad en/of comité moeten de 4 bijzitters aanduiden. In ieder geval moeten beide organen afzonderlijk met deze keuze/afwijking akkoord gaan. Als er nog geen ondernemingsraad of comité opgericht werd, duidt de voorzitter de bijzitters aan. Dit akkoord moet dan voorzien in het feit dat zij niet moeten behoren tot de categorie waarvoor zij als lid van het stembureau zetelen;
  • de voorzitter moet de secretaris en de plaatsvervangende secretaris aanduiden. Als deze niet behoren tot de werknemerscategorie waarvoor het stembureau wordt opgericht, moet dit voorzien worden in het akkoord;
  • op dag Y moet het stembureau dat zetelt voor zowel de ondernemingsraad als het comité aan de kiezers 2 stembiljetten overhandigen: één voor de verkiezing van de kandidaten in het comité en één voor de verkiezing van de kandidaten in de ondernemingsraad;
  • bij voorkeur wordt voor de stembiljetten van de verschillende organen een verschillende kleur gebruikt, dit om verwarring te vermijden;
  • bij voorkeur worden er verschillende openingsuren voor de verschillende stembureaus voorzien om eventuele verwarring te vermijden.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron: 

  • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.