• nl
Taalkeuze

BeŽindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van minder dan 3 maanden ingeval van ongeschiktheid

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 27/03/2014

Vanaf 1 januari 2014 kan de werkgever enkel nog een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of van een duidelijk omschreven werk van minder dan 3 maanden beëindigen zonder opzegging of vergoeding bij een arbeidsongeschiktheid van méér dan 7 dagen. Het ontslag kan aldus ten vroegste plaatsvinden vanaf de 8e dag ongeschiktheid.

Deze mogelijkheid was vroeger voorzien voor bedienden in proef die arbeidsongeschikt waren. Sinds het eenheidsstatuut wordt deze mogelijkheid enkel nog weerhouden voor arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur, weliswaar voor arbeiders en bedienden.

Bovendien moeten er twee voorwaarden vervuld worden alvorens overgegaan kan worden tot het ontslag na 7 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid:

Voorwaarde 1:  Deze beëindiging is enkel mogelijk indien de periode gedurende dewelke een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk kan opgezegd worden, verstreken is. Sinds 1 januari 2014 kan een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een bepaald werk door elke partij (werkgever en werknemer) opgezegd worden tijdens de eerste helft van de overeenkomst EN zonder dat deze periode (waarin de opzegging mogelijk is) 6 maanden overschrijdt.

Voorwaarde 2: De 7 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid moeten vallen binnen de tweede helft van de overeenkomst.  

Tip: Teneinde discussies over de duurtijd van een arbeidsovereenkomst van een bepaald werk te vermijden, is het aangeraden om de geschatte duur van het werk of project te vermelden in de arbeidsovereenkomst.   

Bron: 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147.
  • Antwoord FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 19 maart 2014. 
  • Nota: Het Eenheidsstatuut – De wet