• nl
Taalkeuze

Begrotingsmaatregelen 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 25/10/2013

De regering Di Rupo heeft een akkoord bereikt over de begrotingsmaatregelen voor 2014. 

Hierna vindt u kort de belangrijkste maatregelen die een impact kunnen hebben op uw onderneming. Van zodra de desbetreffende wetteksten ter beschikking zijn, zullen wij u verder berichten. 

Omzetting van de fiscale vrijstelling van 1% in een daling van het percentage van de werkgeversbijdrage

De interprofessionele looncorrectie (IPA korting) van 1% (d.i. een correctie op de loonnorm via een fiscale lastenverlaging die erin bestaat dat werkgevers een deel van de bedrijfsvoorheffing van de brutolonen van alle werknemers die zij tewerkstellen niet moeten doorstorten aan de fiscus) wordt omgezet naar een daling van het percentage van de patronale socialezekerheidsbijdragen.

Arbeidskosten volcontinu arbeid

Via de bestaande vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenwerk worden langs fiscale weg de hogere loonkosten die de werkgever draagt bij ploegen- en nachtarbeid gedeeltelijk gecompenseerd. 

Vanaf 1 januari 2014 wordt de bestaande vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van nacht- en ploegenwerk versterkt voor volcontinu arbeid. Een enveloppe van 24 miljoen EUR wordt hiervoor uitgetrokken, waarvan 20 miljoen naar de profitsectoren zal gaan en 4 miljoen naar non-profitsectoren.

De ministers van Financiën en Werk moeten zo vlug mogelijk een omschrijving van volcontinu arbeid voorleggen. De definitie moet de regels inzake Europese staatssteun naleven. 

Maatregel lage lonen structurele bijdragevermindering

Vanaf 1 januari 2014 wordt de lageloongrens van de structurele bijdragevermindering gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Bij elke overschrijding van de spilindex wordt deze lageloongrens verhoogd met 2%.

Arbeidskosten horeca en bouwsector: belastingvermindering

De grens van 130 uur voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor overuren wordt verhoogd tot 180 uur voor de sectoren die een controlesysteem invoeren dat de nodige waarborgen biedt naar fraudebestendigheid, met name de bouw- en horecasector. Enkel ondernemers uit deze sectoren die het controlesysteem invoeren en gebruiken, komen in aanmerking. De andere nadere regels van de lastenverlaging blijven ongewijzigd. Voor de horecasector treedt de maatregel in werking op 1 januari 2014. Voor de bouwsector is er nog geen datum inwerkingtreding bekend. 

Uitbreiding plusplannen (eerste aanwervingen)

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen voor de eerste aanwervingen uitgebreid tot de 4e en 5e gecreëerde baan. Voor de 4e en 5e werknemer die wordt aangeworven krijgt de werkgever een korting op de patronale socialezekerheidsbijdragen van 1.000 EUR gedurende 5 kwartalen en van 400 EUR gedurende de 4 volgende kwartalen.

Uitbreiding activa jongeren

Jonge werkzoekenden kunnen onder bepaalde voorwaarden het recht openen op een geactiveerde werkloosheidsuitkering. Door de activering van werkloosheidsuitkeringen wil de regering de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit bevorderen. De activeringsuitkering wordt rechtstreeks aan de werknemer betaald, de werkgever kan deze in mindering brengen van het te betalen nettoloon. Deze regeling werd nog maar onlangs aangepast vanaf 1 juli 2013 en zal dus opnieuw aangepast worden vanaf januari 2014. 

De doelgroep van jongeren die bij hun aanwerving het recht openen op een Activa wordt uitgebreid door enerzijds de leeftijdsgrens op te trekken van 27 naar 30 jaar en anderzijds de periode van werkzoekende in te korten van 12 naar 6 maanden. 

Bron: