• nl
Taalkeuze

Beperking Vlaamse tewerkstellingspremies voor 50-plussers vanaf 1 januari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 30/01/2015

Een werkgever die een 50-plusser aanwerft met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tewerkstellingspremie.

Werkgevers die in aanmerking komen voor de tewerkstellingspremie

Volgende werkgevers komen in aanmerking voor een tewerkstellingspremie 50 +: 

 • ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, en 
 • een exploitatiezetel hebben in het Vlaams gewest of er zich toe verbinden een exploitatiezetel te vestigen binnen de vijf kwartalen na de indiensttreding van de 50-plusser. 

Komen niet in aanmerking:

 • openbare instellingen,
 • bedrijven waarvan de loonkost het jaar vóór de aanvraag voor meer dan vijftig procent gefinancierd werd met vergoedingen van de Europese, federale of Vlaamse overheid,
 • intercommunales.

Voorwaarden om recht te hebben op de tewerkstellingspremie

De voorwaarden die vervuld moeten zijn om recht te hebben op deze tewerkstellingspremie zijn onder meer:

 • de onderneming dient een aanvraag in voor de tewerkstellingspremie bij de VDAB binnen de 3 maanden na indiensttreding;
 • de onderneming mag geen werknemers ontslaan met de uitsluitende bedoeling ze te vervangen door één of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de tewerkstellingspremie;
 • de werknemer wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • de werknemer wordt minstens voor de periode waarvoor een tewerkstellingspremie kan worden toegekend, tewerkgesteld bij de onderneming;
 • de geldende loon-en arbeidsvoorwaarden worden nageleefd.

Doel tewerkstellingspremie

De tewerkstellingspremie wordt toegekend als compensatie voor de loonkosten van de aangeworven werknemer.

Beperking vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 komen echter minder 50-plussers in aanmerking voor de tewerkstellingspremie. 

Indien u als werkgever vanaf 1 januari 2015 immers iemand aanwerft van 50 jaar tot en met 54 jaar die op het ogenblik van de aanwerving minder dan één jaar ingeschreven is als niet- werkende werkzoekende bij de VDAB, opent deze tewerkstelling niet langer het recht op een tewerkstellingspremie.

Let wel: indien u als werkgever vóór 1 januari 2015 een 50-plusser aangeworven hebt die jonger was dan 55 jaar en minder dan 1 jaar bij de VDAB ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende, komt deze tewerkstelling wel nog in aanmerking voor de tewerkstellingspremie 50 +, op voorwaarde dat u deze tewerkstellingspremie binnen de 3 maanden na de indiensttreding aanvraagt.

Samengevat vanaf 1 januari 2015 zijn de voorwaarden voor de tewerkstellingspremie 50 + als volgt:

Werknemer die recht opent op tewerkstellingspremie Grootte van tewerkstellingspremie
Niet- werkende werkzoekende vanaf 50 jaar tot en met 54 jaar die op het ogenblik van indiensttreding meer dan een jaar maar minder dan 2 jaar als zodanig bij de VDAB is ingeschreven 50 % van de loonkosten gedurende 4 opeenvolgende kwartalen
Niet-werkende werkzoekende vanaf 55 jaar die op het ogenblik van indiensttreding minder dan 2 jaar als zodanig bij de VDAB is ingeschreven 50 % van de loonkosten gedurende 4 opeenvolgende kwartalen
Niet-werkende werkzoekende die ouder is dan 50 jaar die op het ogenblik van indiensttreding meer dan 2 jaar als zodanig bij de VDAB is ingeschreven 50 % van de loonkosten gedurende 8 opeenvolgende kwartalen

Inwerkingtreding

Bovenstaande wijzigingen gelden voor de indiensttredingen vanaf 1 januari 2015.

Bron: 

 • Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 tot wijziging van artikel 1,3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot wijziging van de tewerkstellingspremie, BS 22 januari 2015, 5325.