• nl
Taalkeuze

Bereid u nu reeds voor op het invullen van de Federale mobiliteitsenquête!

Categorie: Sociaal   Datum: 18/07/2014

Net zoals drie jaar geleden moeten alle werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 (4 kwartalen) de mobiliteitsenquête woon-werk verkeer invullen. Met deze enquête wordt op grote schaal informatie ingezameld over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats.

De betrokken werkgevers moeten een enquête invullen voor elk van hun vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers en voor hun hoofdvestiging (ongeacht het aantal werknemers). Zoals voorheen betreft de enquête zowel de privésector als de openbare sector (FOD, Gewesten, provincies, gemeentes, scholen, OCMW's, politiezones, ...).

Vanaf nu kunnen de ondernemingen reeds toegang krijgen tot de vragenlijst via de site van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De gegevens dienen te worden ingezameld op basis van de bedrijfstoestand op 30 juni 2014.

Opmerking: ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn bovendien onderworpen aan het bedrijfsvervoerplan. Maar voor hen volstaat het om slechts één keer alle gegevens (federale en gewestelijke) in te voeren via het Brussels bedrijfsvervoerplan (www.leefmilieubrussel.be). Daarna kunnen zij de Brusselse administratie verzoeken de gegevens van de federale enquête automatisch over te maken aan de FOD Mobiliteit & Vervoer. 

Nadat de gegevens zijn ingezameld, dient de werkgever het verslag mee te delen aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, aan de werknemers. Zij hebben vervolgens 2 maanden de tijd om een advies te formuleren.

Tenslotte dient de werkgever ten laatste op 31 januari 2015 het verslag of de verslagen op elektronische wijze in te dienen via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze levert dan een elektronisch ontvangstbewijs af.

Meer informatie en uitleg hierover is terug te vinden op de website van de FOD Mobiliteit of via bovenstaande link. 

Bron:

  • Programmawet 8 april 2003, BS 17 april 2003, 19436 (art. 161 – 170);
  • KB 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers, BS 5 juni 2003, 30645;
  • MB 20 juli 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden tot het bekomen van inlichtingen vanwege de databank inzake woon-werkverkeer, BS 28 juli 2011, 43614;
  • MB 30 juni 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd, BS 7 juli 2014, 51710;