• nl
Taalkeuze

Bescherming van de jongeren op het werk en de stagiairs: actualisatie van de toepasselijke regelgeving

Categorie: Sociaal   Datum: 5/08/2016

Waarover gaat het?

Het Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk voorziet in een aantal beschermende maatregelen ten opzichte van jonge werknemers.

Zo moet een werkgever die jongeren tewerkstelt een risicoanalyse uitvoeren teneinde de activiteiten te identificeren die een specifiek risico kunnen inhouden. Worden er specifieke risico’s vastgesteld, dan dienen de nodige preventiemaatregelen te worden genomen.

Daarnaast is ook een verbodsbepaling voorzien die jongeren verbied om arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd. Het Koninklijk besluit preciseert verder wat onder gevaarlijke arbeid moet worden begrepen.

Op voormeld verbod zijn, onder bepaalde voorwaarden, een aantal afwijkingen voorzien.

Wat wijzigt er?

Aanpassing van het toepassingsgebied

Het begrip ‘jongere op het werk’ wordt geactualiseerd.

Voortaan wordt onder ‘jongeren op het werk’ begrepen:

 1. elke persoon van 15 tot 18 jaar, die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die tewerkgesteld wordt krachtens een arbeidsovereenkomst of die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verricht onder het gezag van een ander persoon;
 2. elke persoon die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die tewerkgesteld wordt krachtens een leerovereenkomst;
 3. elke persoon die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die arbeid verricht krachtens een overeenkomst gesloten in het kader van een opleidingstraject;
 4. een leerling of student die een studierichting volgt waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;
 5. een student-werknemer die tewerkgesteld wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten bedoeld in titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

De voornaamste wijziging betreft de toevoeging van het opleidingstraject dat voor de toepassing van het Koninklijk besluit wordt gedefinieerd als “elk traject dat bestaat uit een theoretische en/of algemene vorming in een opleidingsinstelling en die aangevuld wordt met een praktische opleiding bij een werkgever”.

Aanpassing afwijkingen

Op basis van de hierboven vermelde begripsomschrijving van de ‘jongere op het werk’, voorziet het Koninklijk besluit een voorwaardelijke afwijking op het verbod om jongeren gevaarlijke arbeid te laten verrichten.

Voor de “algemene categorie”, t.t.z. de jongeren zoals omschreven in punt a), dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

 • deze personen zijn tenminste 16 jaar oud;
 • de werkgever zorgt er voor dat deze personen een specifieke en adequate opleiding hebben ontvangen in functie van de sector waarin de activiteit wordt uitgevoerd of ziet er op toe dat zij de nodige beroepsopleiding hebben ontvangen;
 • de werkgever treft de benodigde preventiemaatregelen, vergewist zich ervan dat deze preventiemaatregelen effectief zijn en door een lid van de hiërarchische lijn, aangewezen door deze werkgever, of door de werkgever zelf, worden gecontroleerd;
 • de werkgever ziet er op toe dat de activiteiten en de aanwezigheid op de risicovolle plaatsen enkel kunnen plaats vinden in het bijzijn van een ervaren werknemer.

Voor de “specifieke categorieën” (leerovereenkomsten, opleidingstraject, …) zoals omschreven in punten b), c) en d) gelden onderstaande voorwaarden:

 • de activiteiten of de aanwezigheid op de risicovolle plaatsen zijn onontbeerlijk voor hun beroepsopleiding;
 • de werkgever treft de nodige preventiemaatregelen.

Studenten [cf. punt e) in de begripsomschrijving van ‘jongere werknemer’) blijven uitgesloten.

Met deze aanpassing wordt het Koninklijk besluit in overeenstemming gebracht met de conventie nr. 138 betreffende de minimumleeftijd van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze conventie legt de leeftijd waarop een jonge werknemer bepaalde werkzaamheden onder voorwaarden mag uitvoeren, vast op 16 jaar.

Stagiairs

Het Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs verwijst naar de bepalingen inzake de verboden werkzaamheden en de afwijkingen op deze verboden die zijn opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk.

Op het vlak van de afwijkingen op de verboden werden de verwijzingen naar het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk aangepast.

Vanaf wanneer?

Deze aanpassingen zijn in werking getreden op 4 augustus 2016.

Bron:

 • Koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs, BS 25 juli 2016.
 • Nieuwsbericht FOD WASO