• nl
Taalkeuze

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: publicatie van de uitvoeringsbesluiten

Categorie: Sociaal   Datum: 23/05/2014

De invoering van de nieuwe reglementering omtrent de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen had al heel wat voeten in de aarde. De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen bevatte immers aanvankelijk een aantal onvolmaaktheden, waardoor verschillende bepalingen in de praktijk niet onmiddellijk konden toegepast worden. Dit euvel werd verholpen door de wet van 12 juli 2013.

In onze Nieuwsflash van 2 augustus 2013 kon u meer lezen over deze wijzigingen.

In ondernemingen die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen moet de werkgever elke twee jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging. Men wil immers door het opstellen van een grondige analyse van de bezoldigingsstructuur nagaan of er sprake is van een genderneutrale bezoldigingsstructuur. Indien uit deze analyse zou blijken dat dat niet het geval is, kan er via overleg met de personeelsafvaardiging gekomen worden tot een genderneutrale bezoldigingsstructuur.

Wat lange tijd ontbrak, was de publicatie van modelformulieren tot opstellen van een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur en de nadere modaliteiten hieromtrent.

Het KB van 25 april 2014 en het MB van 25 april 2014 voorzien hierin.

Verplichting tot het opmaken van een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur

De verplichting tot opmaak van een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur wordt opgelegd aan de werkgevers van ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • enerzijds de werkgevers van ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen en minder dan 100 werknemers (“kleine ondernemingen”) en
 • anderzijds de werkgevers van ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen (“grote ondernemingen”).

De kleine ondernemingen moeten slechts een “beknopt” verslag opmaken, daar waar de grote ondernemingen in een “volledig” verslag moeten voorzien. 

Inhoud “beknopt” analyseverslag

Het ”beknopt” analyseverslag vermeldt volgende gegevens:

 • De bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen. Voor de deeltijdse werknemers worden deze uitgedrukt naar voltijdse equivalenten;
 • Het totaal van de andere extralegale voordelen bovenop het loon die werden toegekend aan de werknemers of een gedeelte van de werknemers.

Deze inlichtingen worden uitgesplitst volgens:

 • Het geslacht van de werknemers;
 • De anciënniteit (minder dan 10 jaar – 10 jaar of meer) en
 • Het kwalificatie- of opleidingsniveau van de werknemer (naargelang het diploma van een niveau is, equivalent aan lager of middelbaar onderwijs, bachelor of master).

Inhoud “volledig” analyseverslag

Het ”volledig” analyseverslag vermeldt volgende gegevens:

 • De bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen. Voor de deeltijdse werknemers worden deze uitgedrukt naar voltijdse equivalenten;
 • De patronale premies voor extralegale verzekeringen en
 • Het totaal van de andere extralegale voordelen bovenop het loon die werden toegekend aan de werknemers of een gedeelte van de werknemers.

Deze inlichtingen worden uitgesplitst volgens:

 • Het geslacht van de werknemers;
 • Het functieniveau ingedeeld volgens de functieklassen zoals vermeld in het functieclassificatiesysteem dat in de onderneming van toepassing is of, bij ontstentenis, de residuaire classificatie van uitvoerend personeel, kaderpersoneel en leidinggevend personeel;
 • De anciënniteit (minder dan 10 jaar – 10 tot minder dan 20 jaar – 20 jaar of meer) en
 • Het kwalificatie- of opleidingsniveau van de werknemer (naargelang het diploma van een niveau is, equivalent aan lager of middelbaar onderwijs, bachelor of master).

De uitgesplitste inlichtingen moeten niet worden meegedeeld wanneer het aantal betrokken werknemers  van hetzelfde geslacht minder dan of gelijk is aan 3 (ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Modelformulieren

Klik hier voor de modelformulieren.

Termijn

In principe moet het analyseverslag om de twee jaar verstrekt worden en heeft dit verslag betrekking op de twee boekjaren. Als uitzondering op bovengenoemd principe zal het eerste analyseverslag slechts handelen over één boekjaar (met name het boekjaar afgesloten in 2014).

Meedelen van het analyseverslag

Dit analyseverslag moet worden meegedeeld aan de leden van de ondernemingsraad of, indien er geen is, aan de vakbondsafvaardiging.

Bron: 

 • Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, BS 28 december 2012, 51020.
 • KB van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, BS 15 mei 2014, 39448.
 • MB van 25 april 2014 tot vaststelling van de modelformulieren die als basis moeten dienen voor het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemer, BS 15 mei 2014, 39450.