• nl
Taalkeuze

Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie: sanctiemechanisme toegevoegd

Datum: 25/05/2018

Op de Ministerraad van 18 mei 2018 werd een voorontwerp van Wet goedgekeurd die bepaalde sanctiemechanismen in het leven roept om de sociaalprofessionele re-integratieprocedure te optimaliseren. Dit nieuwe sanctiemechanisme geldt echter niet voor werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen en hun werknemers.

De langdurig arbeidsongeschikte werknemer die zijn medewerking tijdens de re-integratieprocedure weigert (bv. weigert vragenlijsten in te vullen, blijft afwezig op afspraken, …) kan 5 of 10% van zijn uitkering verliezen, zonder dat hij evenwel zijn recht op een minimumuitkering verliest. 

Ook de werkgever die de re-integratieprocedure niet alle kansen biedt loopt risico om te worden gesanctioneerd. Deze laatste kan een forfaitaire boete krijgen tot 800 EUR per werknemer wanneer hij onvoldoende inspanningen levert om de werknemer in de onderneming te houden of te re-integreren. De werkgever die – na een positief verslag van de preventieadviseur-geneesheer omtrent de mogelijkheden tot re-integratie – niet tijdig een gemotiveerd verslag of re-integratieplan aan de werknemer en preventieadviseur-geneesheer bezorgt, is een bijzondere herstelbijdrage verschuldigd.

Bron: