• nl
Taalkeuze

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 17/04/2015

Op 13 april 2015 zijn drie Koninklijke besluiten gepubliceerd waarin het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen, die verschuldigd zijn door werkgevers voor het sluitingsfonds, vastgesteld worden voor het jaar 2015.

Basisbijdrage FSO

Ondernemingen met industrieel of commercieel doel

  • 0,25 % (voorheen: 0,27 %) van de brutolonen, voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld 20 werknemers of meer tewerkstelden;
  • 0,23 % (voorheen: 0,26 %) van de brutolonen, voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld minder dan 20 werknemers tewerkstelden.

Met loonmatigingsbijdrage bedragen de percentages respectievelijk 0,26 % en 0,24 %.

Onder referteperiode wordt begrepen: het vierde kwartaal van het voorlaatste jaar (n-2) en het 1e, 2e en 3e kwartaal van het vorig jaar (n-1).

De lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen zijn brutolonen (aan 108 % voor de handarbeiders).

Ondernemingen zonder industrieel of commercieel doel

Voor deze ondernemingen wordt voorzien in een bijdrage van 0,01% (niet veranderd ten opzichte van 2014) voor alle kwartalen van het jaar 2015.

Daarnaast zijn er ook sectorale afwijkingen voorzien.

Bijzondere bijdrage FSO

Deze bijzondere bijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van een technische stoornis, slecht weer, gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden is verschuldigd door alle werkgevers en wordt voor de vier kwartalen van 2015 vastgesteld op 0,16 % (0,17 % met loonmatiging) van de brutolonen. 

De lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen zijn brutolonen (aan 108 % voor de handarbeiders).

Deze nieuwe percentages zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015.

Bron:

  • KB van 3 april 2015 tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en-termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 14 april 2015, 21664.
  • KB van 3 april 2015 tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en-termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen werknemers, BS 14 april 2015, 21664.
  • KB van 3 april 2015 tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en –termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 14 april 2015, 21663.