• nl
Taalkeuze

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 3/03/2017

Op 2 maart 2017 zijn drie Koninklijke besluiten gepubliceerd waarin het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen, die verschuldigd zijn door werkgevers voor het sluitingsfonds, vastgesteld worden voor het jaar 2017.

Basisbijdrage FSO

Ondernemingen met industrieel of commercieel doel

  • 0,22% (voorheen: 0,18%) van de brutolonen, voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld 20 werknemers of meer tewerkstelden;
  • 0,18% (voorheen: 0,15%) van de brutolonen, voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld minder dan 20 werknemers tewerkstelden.

Bovenstaande percentages zijn deze zonder de loonmatigingsbijdrage.

De lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen zijn brutolonen (aan 108 % voor de handarbeiders).

Ondernemingen zonder industrieel of commercieel doel

Voor deze ondernemingen wordt voorzien in een bijdrage van 0,02% (bedrag ongewijzigd t.a.v. 2016) voor alle kwartalen van het jaar 2017.

Daarnaast zijn er ook sectorale afwijkingen voorzien.

Bijzondere bijdrage FSO

Deze bijzondere bijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van een technische stoornis, slecht weer, gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden is verschuldigd door alle werkgevers en wordt voor de vier kwartalen van 2017 vastgesteld op 0,13 % (ongewijzigd t.a.v. 2016) van de brutolonen.

De lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen zijn brutolonen (aan 108 % voor de handarbeiders).

Deze nieuwe percentages zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Bron:

  • KB van 16 februari 2017 tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 2 maart 2017,31298.
  • KB van 16 februari 2017 tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en-termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen werknemers, BS 2 maart 2017, 31300.
  • KB van 16 februari 2017 tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en –termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 2 maart 2017, 31299.