• nl
Taalkeuze

Bijkomende financiering PC's voor ingroeibanen

Categorie: Sociaal   Datum: 11/09/2015

Tijdens de begrotingscontrole van maart 2015 heeft de regering beslist om in te zetten op de creatie van ingroeibanen.

In die zin werd op de ministerraad van 17 juli 2015 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de toekenning van bijkomende middelen aan de sectoren die inspanningen leveren ten voordele van de inschakeling van risicogroepen en meer bepaald op het vlak van ingroeibanen. 

Onder ingroeibanen wordt verstaan “de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring”. Dit kan de vorm aannemen van een arbeidsovereenkomst, een startbaanovereenkomst, een individuele beroepsopleiding in de onderneming, een instapstage of elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau.

Het aandeel van de 0,10% voor de risicogroepen dat besteed moet worden aan jongeren (-26 jaar) wordt verhoogd tot de helft van die 0,10%.

Paritaire comités die in het kader van de risicogroepen 0,05% besteden aan de creatie van ingroeibanen voor -26-jarigen kunnen een project laten goedkeuren.

Het koninklijk besluit werd op 31 augustus 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor bovenstaande regeling vanaf die datum definitief in werking trad.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), BS 31 augustus 2015, 55567.
  • Ministerraad van 17 juli 2015,  http://www.presscenter.be/nl/pressrelease/20150717/bijkomende-financiele-middelen-voor-de-inschakeling-van-risicogroepen-ingroeib