• nl
Taalkeuze

Bijzondere bijdrage voor tijdelijke werkloosheid en anciŽnniteitstoeslag voor oudere werklozen: verlenging van de maatregel

Categorie: RSZ   Datum: 11/10/2013

Sinds 1 januari 1997 is een bijzondere werkgeversbijdrage (0,10% op de loonmassa) verschuldigd tot financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen.

Sommige werkgevers worden hiervan vrijgesteld. Het gaat om de werkgevers die cumulatief aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • In 1996 waren zij gebonden door een nieuwe of voortgezette CAO die voorzag in een inspanning van minimaal 0,20% bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie het begeleidingplan van toepassing is;
  • In 1997-1998, in 1999-2000, in 2001-2002, in 2003-2004, in 2005-2006, in 2007-2008, in 2009-2010, in 2011-2012 waren zij gebonden door een dergelijke CAO;
  • Het bedrag dat met deze inspanning overeenstemt vanaf 1997 hebben zij rechtstreeks gestort  aan een VZW die dit bedrag aangewend heeft voor de opleiding, vorming of tewerkstelling van deze categorieën;
  • Ze zetten dit stelsel verder voor 2013-2014.

De werkgevers die wensen te genieten van deze vrijstelling moeten daartoe een gemotiveerde aanvraag indienen bij de federale Minister van Tewerkstelling en Arbeid, samen met het bewijs dat ze aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen.

De maatregelen tot vrijstelling werden door onderstaand KB verlengd voor de periode 2013 – 2014.

Bron: 

  • KB 26 september 2013 waarbij bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij KB van 27 november 1966, BS 7 oktober 2013, 69626.