• nl
Taalkeuze

Blik op tewerkstelling in de overheid: what's new?

Categorie: Sociaal   Datum: 27/01/2017

De lokale sector is in beweging. Afgelopen jaar kenmerkte zich als een overgangsjaar waarbij geopteerd werd om, in afwachting van een integrale herziening van het besluit rechtspositieregeling, heel wat voorafnames te realiseren.

Zo heeft de Vlaamse regering op 26 juli 2016 het stelsel van de loopbaanonderbreking drastisch hervormd. De ‘gewone’ loopbaanonderbreking en de loopbaanvermindering in het kader van de eindeloopbaan werden afgeschaft. In de plaats geldt er vanaf 2 september 2016 een Vlaams zorgkrediet voor ouderschapsverlof, medische zorgen, palliatief verlof, zorg voor kind met handicap en verlof voor opleiding. De drie federale thematische verloven ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof blijven voorlopig parallel bestaan.

Daarnaast is de nieuwe regelgeving m.b.t. onbetaald verlof een feit. Vanaf 1 februari 2017 gelden twee nieuwe stelsels van onbetaald verlof, als recht en als gunstmaatregel. Deze nieuwe stelsels komen in de plaats van de bestaande verlofstelsels, ‘verlof voor deeltijdse prestaties’ en ‘onbetaald verlof’.

Tenslotte heeft het Vlaams parlement op 3 juni 2016 het gemeente- en OCMW-decreet gewijzigd op een aantal voor de rechtspositieregeling relevante onderdelen. Te denken valt aan de definitie van aanstellende overheid, het schrappen van een aantal bepalingen inzake de personeelsformatie en evaluaties en de gewijzigde bepalingen inzake terbeschikkingstelling en overdracht van personeelsleden. Ook werden er verregaande delegatiemogelijkheden voorzien.

Wij loodsen u doorheen deze actualiteit en blikken ook vooruit.

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze infosessie via deze link.