• nl
Taalkeuze

CAO nr. 106 NAR: SWT vanaf 56 jaar mits 33 jaar beroepsverleden - Ploegenarbeid 's nachts/Bouw - Verlenging voor periode 2013-2014

Categorie: Sociaal   Datum: 12/04/2013

Op de zitting van 28 maart 2013 werden door de Nationale Arbeidsraad 6 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten, waaronder CAO nr. 106 NAR. 

CAO nr. 106 NAR voorziet in een verlenging voor 2013-2014 van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor ontslagen werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar en ouder zijn en een beroepsverleden van minstens 33 jaar hebben op voorwaarde dat zij:

  • Ofwel 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid (CAO nr. 46 NAR) hebben gewerkt;
  • Ofwel tewerkgesteld werden in de bouwsector (PC 124) en beschikken over een attest van een arbeidsgeneesheer dat hun ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigt.

Daarnaast voorziet CAO nr. 106 voor 2013-2014 de verlenging van de mogelijkheid om SWT in te vanaf 56 jaar mits 33 jaar beroepsverleden, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid voeren (CAO nr. 46 NAR). Dit geldt voor ondernemingen die vallen onder een bedrijfstak die niet onder een opgericht PC ressorteert, of waarvoor het opgerichte PC niet werkt. In dergelijk geval geldt een specifieke toetredingsprocedure. 

Door deze verlenging voor 2013-2014 biedt CAO nr. 106 NAR de mogelijkheid aan:

1. de sectoren (PC’s) om bij sectorale CAO het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 33 beroepsverleden als werknemer, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid te verlengen of in te voeren

2. de bouwsector (PC 124) om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden voor arbeidsongeschikte werknemers opnieuw te verlengen. 

3. de ondernemingen die vallen onder een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of waarvoor het opgerichte paritair comité niet werkt, om SWT vanaf 56 jaar mits 33 jaar beroepsverleden, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtprestaties in te voeren. Deze ondernemingen kunnen toetreden tot de regeling van CAO nr. 106 NAR door ofwel het sluiten van een CAO ofwel het wijzigen van het arbeidsreglement ofwel via het opmaken van een toetredingsakte (model in bijlage bij CAO nr. 106 NAR). Ongeacht de vorm van toetreding dient de neerlegging te gebeuren ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze CAO nr. 106 NAR heeft uitwerking van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Bron:
  • CAO nr. 106 NAR van 28 maart 2013 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of tewerkgesteld zijn in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn.