• nl
Taalkeuze

CAO nr. 107 NAR: Kliksysteem - Behoud van rechten op SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 12/04/2013

Op de zitting van 28 maart 2013 werden door de Nationale Arbeidsraad 6 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten, waaronder CAO nr. 107 NAR. Deze CAO regelt het recht op een aanvullende vergoeding voor werklozen met bedrijfstoeslag in het kader van het kliksysteem.

1. Situering?

Gezien de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van bepaalde stelsels SWT trapsgewijs worden verstrengd, kon dit tot gevolg hebben dat een werknemer die op een bepaald ogenblik aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarde voldeed maar in dienst bleef, later het recht op SWT weer zou verliezen. Door de invoering van het kliksysteem wordt het recht op SWT gewaarborgd, ook al blijft men langer in dienst. 

Het kliksysteem houdt in dat “een werknemer die op een bepaald ogenblik voldoet aan de op dat ogenblik geldende leeftijds-en anciënniteitsvoorwaarden, maar wiens arbeidsovereenkomst later wordt beëindigd (en voor wie de leeftijds-en anciënniteitsvoorwaarden aan het einde van de arbeidsovereenkomst strenger zijn geworden), in geval van ontslag bij dezelfde werkgever de vroegere minder strenge voorwaarden kan genieten, ook al voldoet hij niet aan de strengere voorwaarden die aan het einde van de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn”. 

2. Voor welke stelsels SWT?

Dit kliksysteem heeft betrekking op twee stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, met name:

  • Het stelsel lange loopbaan (SWT vanaf 58 jaar)
  • Het algemene stelsel (CAO nr. 17 NAR-vanaf 60 jaar)

3. Voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van het kliksysteem dient o.m. aan volgende cumulatieve voorwaarden te worden voldaan:

  • De werknemer moet voldoen aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden die gelden na 31 december 2011 (zie Nieuwsflash 6 januari 2012).
  • Op het ogenblik dat de werknemer voldoet aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden moet een CAO of collectief akkoord bestaan (opmerking: het is niet nodig dat deze CAO nog bestaat op het ogenblik van het ontslag). In het kader van het stelsel lange loopbaan (SWT vanaf 58 jaar) moet het gaan om een CAO of collectief akkoord dat gesloten of neergelegd werd vóór 1 januari 2012 of een ononderbroken verlenging hiervan afgesloten na 31 december 2011;
  • De werknemer moet worden ontslagen door dezelfde werkgever als de werkgever die hem tewerkstelde op het ogenblik dat door deze werknemer aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden werd voldaan om SWT te kunnen genieten.

4. Attestering kliksysteem?

De werknemer kan vooreerst zelf spontaan aan de RVA vragen om te attesteren dat hij voldoet aan de leeftijds-en anciënniteitsvoorwaarden. Deze aanvraag kan ten vroegste op de dag dat hij de leeftijdsvoorwaarde bereikt heeft. Deze aanvraag gebeurt aan de hand van het RVA-formulier C17-Beroepsverleden-CAO17-LC.

Daarnaast kan de werkgever ook voor het ontslag aan de werknemer schriftelijk vragen of deze voldoet aan de respectievelijke leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden SWT.  

Zodra de werknemer het schriftelijke verzoek van de werkgever heeft ontvangen, beschikt hij over een termijn van 1 maand om een attest aan te vragen bij de RVA via de uitbetalingsinstelling van zijn keuze. Zodra dat attest door de RVA via de uitbetalingsinstelling is afgegeven, beschikt de betrokken werknemer opnieuw over 1 maand om dat attest aan de werkgever over te maken. Dat attest moet aangetekend aan de werkgever worden bezorgd of moet aan hem worden overgemaakt met een dubbel ter ondertekening als ontvangstbewijs. 

Indien de werknemer het attest niet binnen de maand te rekenen vanaf de afgifte van het attest door de betalingsinstelling, bezorgt aan de werkgever, kan hij zich niet beroepen op het kliksysteem. 

Indien de werkgever niet kan bewijzen dat hij een dergelijk attest voor het ontslag aan de werknemer heeft gevraagd of indien hij tot ontslag overgaat vooraleer hij het gevraagde attest heeft ontvangen, blijft het kliksysteem geldig en behoudt de betrokken werknemer het recht op de aanvullende vergoeding bij ontslag.

5. Toepassings- en berekeningsregels?

Voor de punten die niet expliciet door CAO nr. 107 NAR worden geregeld, zoals het bedrag, de berekening en de aanpassing van de aanvullende vergoeding, het verbod van cumulatie met andere voordelen en de te volgen ontslagprocedure, moet worden verwezen naar de CAO die van kracht is op het ogenblik van het ontslag van de betrokken werknemers.

Bij ontstentenis van dergelijke CAO moet worden verwezen naar de CAO die kracht was op het ogenblik dat de werknemer voldeed aan de voorwaarden om recht te hebben op een regeling van aanvullende vergoeding SWT.

Daarnaast bepaalt CAO nr. 107 NAR dat het ogenblik waarmee rekening gehouden moet worden voor de berekening van het bedrag van de aanvullende vergoeding, met inbegrip van het brutoreferteloon dat in aanmerking moet worden genomen, in onderlinge overeenstemming tussen de betrokken werkgever en werknemer kan worden vastgesteld. Bij ontstentenis van een dergelijke overeenstemming wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding de maand voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst berekend. 

6. Inwerkingtreding

CAO nr. 107 NAR is gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 april 2013. 

Als overgangsmaatregel is CAO nr. 107 NAR ook van toepassing op ontslagen die hebben plaats gevonden:

  • voor 14 oktober 2012 en waarvoor de werknemer aanvragen om SWT tussen 14 oktober 2012 en 1 april 2013 bij de RVA heeft ingediend door middel van het door de werkgever ondertekende formulier. 
  • voor 14 oktober 2012 en waarvoor de werknemer aanvragen om SWT na 1 april 2013 bij de RVA heeft ingediend door middel van het door de werkgever ondertekende formulier. 
  • vanaf 14 oktober 2012 en waarvoor de werknemer aanvragen om SWT vóór 1 april 2013 bij de RVA heeft ingediend door middel van het door de werkgever ondertekende formulier. 

Bron:

  • Nieuwsflash van 6 januari 2012.
  • CAO nr. 107 NAR van 28 maart 2013 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.