• nl
Taalkeuze

Dag X: een overzicht van de te vervullen formaliteiten en aandachtspunten

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 5/02/2016

Dag X is aangebroken in de procedure van de sociale verkiezingen. Hieronder vindt u kort een overzicht van wat u te doen staat en worden een aantal aandachtspunten besproken. 

Dag X situeert zich tussen 9 en 22 februari, afhankelijk van wanneer de stemdag (dag Y) valt. Raadpleeg indien nodig de kalender sociale verkiezingen

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding (blz. 70 e.v.), welke u kunt consulteren op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in “my.easypay-group”.

Opmaak formulier dag X

Op het formulier dag X worden volgende inlichtingen bekendgemaakt:

 • de datum en de uurregeling van de verkiezingen;
 • het adres en de benaming van de T.B.E. of de T.B.E.’s;
 • het aantal mandaten per orgaan;
 • het aantal mandaten per categorie;
 • de voorlopige kiezerslijsten;
 • de lijst van de leden van het leidinggevend personeel;
 • de lijst van de kaderleden;
 • de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien;
 • de persoon of dienst belast met het versturen of het ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen;
 • eventueel: het feit dat er elektronisch zal gestemd worden.

Kennisgeving formulier dag X

De kennisgeving van dit bericht gebeurt door de ondernemingsraad of het comité. Enkel wanneer deze organen niet bestaan, valt deze verplichting op de werkgever.

De kennisgeving gebeurt door aanplakking van het bericht in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. De aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers van de onderneming er toegang toe hebben tijdens hun normale werkuren.

Het bericht moet tevens worden overgemaakt aan de vakbonden. U kunt het bericht versturen via aangetekend schrijven naar de vakbonden, maar het is eenvoudiger (en bovendien goedkoper) om het bericht up te loaden op de webapplicatie van de FOD WASO. 

Tot slot moet u de statistische fiche van de sociale verkiezingen invullen. Op deze fiche worden gelijkaardige gegevens opgevraagd als deze die op het formulier dag X staan. Deze statistische fiche kunt u op twee manieren invullen: 

 • Ofwel elektronisch via de webapplicatie van de FOD WASO: De basissteekkaart moet elektronisch ingevuld worden per T.B.E. en per orgaan (comité en ondernemingsraad);
 • Ofwel op papier op basis van modeldocumenten aangeleverd door de FOD WASO. Deze standaarddocumenten moeten aangevraagd worden bij de FOD WASO.

Aandachtspunten

Zijn uw gegevens nog up-to-date?

Tussen het begin van de procedure sociale verkiezingen (dag X-60) en dag X zitten 60 kalenderdagen. Wanneer u met het softwarepakket EASY elections werkt waarbij de gegevens van de werknemers werden overgenomen, dient u zich ervan te vergewissen of er zich eventuele wijzigingen hebben voorgedaan sinds de overname van die gegevens. Het betreft voornamelijk gegevens met betrekking tot de datum in dienst, datum uit dienst, statuut en adres.

Indien nodig, zult u de gegevens in het softwarepakket moeten updaten. 

Meer info hierover is terug te vinden in de technische handleiding.

Uurregeling opening stembureaus

De beslissing omtrent de datum en de uurregeling van de sociale verkiezingen ligt bij de ondernemingsraad en bij het comité. Kan in het overlegorgaan hierover geen overeenkomst worden bereikt, dan zal de sociaal inspecteur-districtshoofd dit vastleggen. 

Elektronisch stemmen

Hoewel de beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen moet meegedeeld worden op dag X, voorziet het modelformulier van de FOD WASO (dat geldt als bijlage bij de wet) niet in de mogelijkheid om dit te melden. Er wordt dan ook aangeraden om deze vermelding er manueel bij te plaatsen of deze vermelding te voorzien via een apart document. 

Opgelet: elk betrokken orgaan moet unaniem beslissen over het al dan niet elektronisch stemmen.

Webapplicatie FOD WASO

Merk op dat de webapplicatie van de FOD WASO twee functies heeft: 

 • Enerzijds kan de webapplicatie gebruikt worden om de informatie ter kennis te brengen aan de vakbonden. Als alternatief voor het aangetekend versturen, kunt u de formulieren van dag X uploaden op de webapplicatie. 
 • Anderzijds kan de webapplicatie gebruikt worden om de statistische fiche in te vullen. Als alternatief voor de statistische fiche op papier, biedt de webapplicatie de statistische fiche in elektronische versie aan.