• nl
Taalkeuze

De NAR geeft advies over uitbetaling van loon in cash

Categorie: Sociaal   Datum: 5/06/2015

Op dit ogenblik voorziet de loonbeschermingswet in de keuze tussen het uitbetalen van het loon van hand tot hand (lees: cash) of in giraal geld. Deze keuze wordt collectief genomen (via de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, via de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, via de meerderheid van de werknemers). Bij gebrek aan een collectieve beslissing kan de uitbetaling in giraal geld enkel gebeuren na een schriftelijke toestemming van de werknemer.

Bovenstaande principes wil men aanpassen als volgt:

Er komt een principieel verbod tot uitbetaling van het loon van hand tot hand. Alleen wanneer op sectoraal vlak een uitbetaling van hand tot hand is voorzien, zou de keuzemogelijkheid in de onderneming behouden blijven. 

De NAR geeft hierbij een aantal concrete modaliteiten naargelang er in de sector al dan niet reeds afspraken zijn gemaakt:

  • Zijn er nog geen afspraken gemaakt in de sector waarbij de uitbetaling van hand tot hand is voorzien, dan zal dit na de invoering van bovenstaand principieel verbod enkel nog kunnen wanneer men dit opneemt in een formeel sectoraal akkoord;
  • Zijn er wel reeds afspraken gemaakt in de sector, dan mogen deze verder blijven toegepast worden tot het einde van de geldige looptijd van die afspraken. Is de looptijd voorbij, dan zullen deze sectoren dit opnieuw in een formeel sectoraal akkoord moeten voorzien. 

Er kan ook sprake zijn van bestaande impliciete akkoorden of gebruiken. In deze sectoren kan de uitbetaling van hand tot hand behouden blijven onder bepaalde voorwaarden:

  • Kennisgeving: één van de leden van het paritair comité (PC) dient het impliciet akkoord of het gebruik, met een beschrijving ervan, ter kennis te brengen aan het PC. Deze kennisgeving kan gebeuren tot uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van bovenstaand principieel verbod;
  • Negatieve reactie: vanaf deze kennisgeving hebben de andere leden van het PC zes maanden de tijd om een formele, gemotiveerde negatieve reactie aan het PC te bezorgen ten aanzien van het ter kennis gebrachte impliciete akkoord of gebruik;
  • Gevolg: de negatieve reactie wordt beschouwd als het opzeggen van het impliciet akkoord of het afwijzen van het bestaan van het gebruik in de sector. Er zal bijgevolg geen uitbetaling van loon van hand tot hand meer mogelijk zijn in de sector, tenzij dit wordt opgenomen in een formeel sectoraal akkoord;
  • Geen reactie of impliciet akkoord: is er geen of geen tijdige reactie of is er een impliciet akkoord binnen het PC, dan volgt een registratie door het PC van dit akkoord of het gebruik in een openbaar register;
  • Gevolg: dit akkoord of gebruik kan dan blijven bestaan tot één van de leden van het PC alsnog een formele, gemotiveerde negatieve reactie aan het PC bezorgt waardoor het impliciet akkoord wordt opgezegd of het bestaan van het gebruik in de sector wordt afgewezen, tenzij dit wordt opgenomen in een formeel sectoraal akkoord.

Bron:

  • Advies NAR nr. 1.939 van 26 mei 2015, www.cnt-nar.be.