• nl
Taalkeuze

De NAR vereenvoudigt de procedure van loonoverdracht, maar (nog) niet voor iedereen

Categorie: Sociaal   Datum: 5/06/2015

De procedure die een schuldeiser moet volgen wanneer hij de overdracht van (een deel van) het loon van zijn schuldenaar wil bekomen, is zwaar en verouderd. 

Daarom spreekt de NAR zich in een advies positief uit over een aantal zaken die zullen worden aangepast met het oog op de modernisering en vereenvoudiging van deze procedure. 

Voor wie?

In een eerste fase zijn de voorziene aanpassingen beperkt tot de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en worden ze daarna uitgebreid naar andere openbare instellingen van sociale zekerheid. Voor de overige werkgevers is het dus nog even wachten. 

Huidige regeling

Het loon van de schuldenaar wordt overgedragen nadat volgende stappen werden gezet:

  1. De schuldeiser brengt het voornemen om de overdracht uit te voeren ter kennis van de schuldenaar (werknemer).
  2. De schuldeiser stuurt een kopij van bovenstaande brief aan de werkgever (= de gecedeerde schuldenaar).
    De werknemer kan gedurende een bepaalde termijn verzet aantekenen.
  3. Na het verstrijken van de verzetstermijn stuurt de schuldeiser een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht naar de werkgever.

Deze stappen gebeuren bij een ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

Toekomstige regeling

Volgens de NAR zou het wetsontwerp de kopij uit stap 2 (kennisgeving aan de werkgever) laten vervangen door een bevestiging door de schuldeiser dat de brief uit stap 1 (kennisgeving aan de werknemer) werd verzonden. Immers, een kopij van dat bericht bewijst nog niet dat deze kennisgeving aan de werknemer heeft plaatsgevonden. 

Ook de verzending uit stap 3 zou vervangen worden door een loutere kennisgeving van de beslissing om over te gaan tot de overdracht. Men is immers van oordeel dat het versturen van een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht naar de werkgever nutteloos is.

Tot slot zou de verplichting om gebruik te maken van een bij ter post aangetekende brief of deurwaardersexploot beperkt worden tot stap 1 en tot de procedure van verzet. Bij de andere stappen zouden andere informatietechnieken kunnen gebruikt worden. Maar hiervoor zal een akkoord moeten bestaan tussen de schuldeiser en de werkgever.

De toekomstige wijzigingen zullen dus enkel betrekking hebben op de relatie tussen de schuldeiser en de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets. 

Bron: