• nl
Taalkeuze

De indexsprong begint stilaan vorm te krijgen

Categorie: Sociaal   Datum: 20/03/2015
Op de ministerraad van 27 februari 2015 werd een voorontwerp van wet tot “bevordering van de werkgelegenheid” goedgekeurd die de indexsprong meer vorm geeft.

Daarin werden de onderstaande maatregelen beslist:
 • de afgevlakte gezondheidsindex wordt geblokkeerd vanaf maart 2015, zodat de indexsprong van 2% kan worden doorgevoerd;
 • elke wettelijke of reglementaire bepaling met betrekking tot de prijsindex verwijst naar de door het voorontwerp bepaalde gezondheidsindex;
 • er wordt voorzien in strafrechtelijke en administratieve sancties voor werkgevers die de maatregelen voor loonmatiging of de blokkering van de index niet naleven.

Blokkering afgevlakte gezondheidsindex

Ter herinnering

De gezondheidsindex is een maandelijkse prijsindex die een aantal produkten uit de index van de consumptieprijzen uitsluit, waaronder alcoholische dranken, tabakswaren, motorbrandstoffen enz.

De afgevlakte gezondheidsindex is het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden.

Voorbeeld: het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van februari 2015 (= 100,55) wordt bekomen door het gemiddelde te nemen van de gezondheidsindexcijfers van november 2014, december 2014, januari 2015 en februari 2015, meer bepaald: (100,28 + 100,40 + 100,61 + 100,89)/4 = 100,55

Het is deze afgevlakte gezondheidsindex die zal geblokkeerd worden voor een bepaalde periode.

Aanvang blokkering afgevlakte gezondheidsindex

De afgevlakte gezondheidsindex van februari 2015 (= 100,55) wordt geblokkeerd vanaf 1 maart 2015 en dit totdat de indexsprong van 2% is gerealiseerd. Bijgevolg zullen vanaf 1 april 2015 de lonen en de uitkeringen niet meer of veel minder snel stijgen totdat de indexsprong van 2% is gerealiseerd.

De sprong van 2% zal gerealiseerd worden wanneer het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met 0,98 het indexcijfer van februari 2015 (100,55) overschrijdt. Hiervoor werd een nieuw begrip gecreëerd: de referentie-index.

Zolang de referentie-index het getal 100,55 niet overschrijdt, blijft de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op 100,55.

Een fictief cijfervoorbeeld verduidelijkt:
 • Stel: de gezondheidsindex van maart 2015 (bekend op de laatste dag van de maand maart) is 100,92.
 • Bijgevolg zou de afgevlakte gezondheidsindex gelijk geweest zijn aan: (100,40 + 100,61 + 100,89 + 100,92)/4 = 100,71.
 • Vanaf maart 2015 echter moet dit cijfer vermenigvuldigd worden met 0,98. Daardoor is het resultaat gelijk aan 100,71 x 0,98 = 98,70.
De afgevlakte gezondheidsindex blijft geblokkeerd tot bovenstaande berekening leidt tot een cijfer dat hoger is dan 100,55.

Dit heeft voor gevolg dat de komende maanden men voor de berekening van de indexering van de lonen steeds het cijfer 100,55 als noemer zal moeten gebruiken.

Immers, het voorontwerp van wet stelt dat er voor de indexaties steeds moet gekeken worden naar de (tijdelijk geblokkeerde) afgevlakte gezondheidsindex (zie verder).

Einde blokkering afgevlakte gezondheidsindex

Nog een nieuw begrip: de maand waarin de referentie-index hoger is dan 100,55 wordt de referentie-maand genoemd.

Vanaf die maand zal de afgevlakte gezondheidsindex gedeblokkeerd en dus opnieuw mogen gebruikt worden, MAAR zal deze blijven vermenigvuldigd worden met 0,98.

Voorbeeld:
 • Stel: de gezondheidsindex van december 2016 (bekend op de laatste dag van de maand december) is 102,65. Deze van september, oktober en november 2016 zijn respectievelijk gelijk aan: 102,57, 102,61 en 102,63.
 • Bijgevolg zou de afgevlakte gezondheidsindex gelijk geweest zijn aan: (102,57 + 102,61 + 102,63 + 102,65)/4 = 102,62. (maar deze mag niet worden gebruikt, want deze is sinds 1 maart 2015 geblokkeerd op 100,55).
 • In de veronderstelling dat de referentie-index in de maand november 2016 het getal 100,55 heeft overschreden, heeft dit tot gevolg dat vanaf de maand december 2016 opnieuw gebruik mag gemaakt worden van de afgevlakte gezondheidsindex, MAAR weliswaar vermenigvuldigd met 0,98.
 • In dat geval mag men dus voor de indexering van de lonen gebruik maken van het getal (102,62 x 0,98) = 100,57.
Voorbeeld toegepast op bedienden uit PC 218:

De lonen van PC 218 worden elk jaar op 1 januari aangepast. Men neemt hiervoor het rekenkundige gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van november en december van jaar -1 in vergelijking met het rekenkundige gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van november en december van het jaar -2.

Zonder toepassing van de indexsprong zou de indexatie op 1 januari 2016 als volgt berekend worden:

Gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november 2015 en december 2015 / Gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november 2014 en december 2014. (fictieve cijfers!)
[(100,97 + 100,99)/2] / [(100,19 + 100,26)/2] = 0,75%

Met toepassing van de indexsprong, zal de indexatie op 1 januari 2016 als volgt berekend worden:
[(100,55 + 100,55)/2] / [(100,19 + 100,26)/2] = 0,32%

Geen negatieve indexeringen

Omdat de regering niet de bedoeling heeft te raken aan de netto-inkomsten uit arbeid, voorziet het voorontwerp van wet dat het resultaat van bovenstaande berekening er niet mag toe leiden dat het loon daalt. Met andere woorden: negatieve indexeringen worden niet toegepast.

Prijsindex = geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex

Om achterpoortjes te sluiten, voorziet het voorontwerp van wet in het volgende: In alle wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook in alle bepalingen van individuele en collectieve overeenkomsten en andere akkoorden, die voorzien in een koppeling (van de lonen of andere vergoedingen) aan een prijsindex, moet de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.

Dus ongeacht of de sectorale CAO voor de indexatie van de lonen verwijst naar het indexcijfer van de consumptieprijzen, gezondheidsindex, afgevlakte gezondheidsindex of nog iets anders, er moet steeds de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.

Sancties bij niet naleving!

Het sociaal strafwetboek wordt aangepast zodat inbreuken op bovenstaande regels kunnen worden gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2, meer bepaald:

Bijgevolg kan een administratieve geldboete van 150 tot 1.500 EUR worden gevorderd alsook een strafrechtelijke geldboete van 300 EUR tot 3.000 EUR. De geldboeten moeten vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers.

We houden u uiteraard via de Easypay Info verder op de hoogte.

Bron:

 • Koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 en van de wet van 26 juli 1996 betreffende het concurrentievermogen;
 • Ministerraad van 27 februari 2015, http://www.presscenter.be.