• nl
Taalkeuze

De rol van de bemiddelaar in kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder uitgewerkt!

Categorie: Sociaal   Datum: 23/05/2014

Door de wet van 22 mei 2012 werd een artikel in de wet ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen ingevoegd, waarin de mogelijkheid voorzien wordt voor ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen om een bemiddelaar aan te wijzen. De aanduiding van de bemiddelaar kon gebeuren op voorstel van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, van de vakbondsafvaardiging. 

De rol van de bemiddelaar wordt nu verder verduidelijkt in het KB van 25 april 2014.

Taken van de bemiddelaar

De bemiddelaar voert volgende taken uit:

 • Verstrekken van deskundig advies aan de werkgevers en werknemersafgevaardigden wat de wenselijkheid van het opstellen van een actieplan met het oog op de toepassing van een genderneutrale bezoldigingsstructuur binnen de onderneming betreft, en adviseren bij het opstellen ervan;
 • Adviseren van de werkgever en samenwerken met de werkgever in het kader van het opstellen van een voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het actieplan;
 • Horen van de werknemer die meent het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht, en hem informeren over de mogelijkheid om op informele wijze tot een oplossing te komen via een interventie van het ondernemingshoofd of een lid van de hiërarchische lijn;
 • Bijstaan van de werkgever voor de concretisering in de onderneming van de procedure die moet gevolgd worden door de werknemer die meent het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht.

Vereiste deskundigheid

In het KB wordt uitdrukkelijk bepaald dat de bemiddelaar over de nodige deskundigheid moet beschikken. Zo moet hij onder meer kennis hebben van functiewaardering en functieclassificaties.

Bemiddelingsprocedure

De bemiddelingsprocedure bij ongelijke verloning op basis van geslacht bestaat uit verschillende stappen die doorlopen worden:

 • De werknemer die meent het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht, kan zich richten tot de bemiddelaar;
 • De werknemer wordt gehoord door de bemiddelaar, binnen een termijn van 8 kalenderdagen na het eerste contact. De bemiddelaar informeert de werknemer over de mogelijkheid om op informele wijze tot een oplossing te komen via een interventie bij een lid van de hiërarchische lijn. De bemiddelaar handelt enkel met het akkoord van de werknemer. Het bemiddelingsproces vereist het akkoord van beide partijen;
 • Het lid van de hiërarchische lijn informeert de bemiddelaar schriftelijk over de maatregelen die hij van plan is te nemen;
 • De bemiddelaar dient de werknemer te informeren over de maatregelen die het lid van de hiërarchische lijn van plan is te nemen;
 • De werknemer beschikt over de mogelijkheid om een met reden omklede klacht in te dienen, indien de informele bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt. 

Opmaken verslag

De bemiddelaar stelt op vraag van de ondernemingsraad of van de vakbondsafvaardiging een verslag op van zijn werkzaamheden, waarin hij een overzicht geeft van zijn activiteiten, vaststellingen en aanbevelingen, voor zover de anonimiteit van de betrokken werknemers daarbij kan worden gevrijwaard. De bemiddelaar is aanwezig bij het onderzoek van dit verslag.

Bron: 

 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen, BS 30 mei 2007, 29031.
 • Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, BS 28 augustus 2012, BS 28 augustus 2012, 51020.
 • KB van 25 april 2014 betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, BS 21 mei 2014, 40355.