• nl
Taalkeuze

De verplichte Limosa-melding

Categorie: Sectoraal   Datum: 4/07/2014

In het kader van de Europese eenmaking en het daarbij horende vrij verkeer van goederen en diensten, worden we steeds meer geconfronteerd met buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in België een tijdelijke opdracht komen uitvoeren. 

De buitenlandse werkgever of zelfstandige dient de tewerkstelling in België steeds te melden aan de Belgische overheid. Het gaat om de zogenaamde “Limosa-melding”.

Wie is verantwoordelijk voor de Limosa-melding ?

Werkgever / zelfstandige

In eerste instantie is de buitenlandse werkgever of zelfstandige verantwoordelijk voor de Limosamelding. 

Wanneer u als opdrachtgever een beroep doet op een buitenlandse werkgever (of een buitenlandse zelfstandige), dan moeten deze een bewijs van Limosa-melding kunnen voorleggen en dit voor elke persoon die in België komt werken. 

Opdrachtgever

Indien er geen bewijs van melding kan worden voorgelegd dient de opdrachtgever zelf de melding te doen of het ontbreken van een geldige melding bij de overheid te melden.

Vrijstellingen

Op de algemene verplichting bestaan uitzonderingen. Het is belangrijk om concreet na te gaan of de betrokken werknemers of zelfstandigen wel onder het toepassingsgebied van de meldingsplicht vallen. U kunt zich dienaangaande voorafgaandelijk bij uw dossierbeheerder informeren.

Sancties

Ingeval de wettelijk verplichte Limosa-melding niet wordt uitgevoerd kunnen strafrechtelijke of administratieve sancties worden opgelegd aan:

 • de werkgever of zijn aangestelde of lasthebber;
 • de gedetacheerde zelfstandige.

Degene bij wie of voor wie de werkzaamheden in België worden uitgevoerd, kan vervolgd worden, indien deze het ontbreken van een Limosa-melding niet aan de overheid meldt. 

Welke gegevens heeft u nodig voor de melding ?

Algemene gegevens

Voor een werknemer of een zelfstandige moeten de volgende gegevens ingegeven worden:

 • de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige;
 • de datum waarop de detachering in België begint en de datum waarop deze eindigt;
 • de interimsector en/of bouwsector;
 • het soort diensten die in België verricht zullen worden of de economische sector;
 • de arbeidsplaats in België waar de prestaties effectief zullen geleverd worden;
 • de identificatiegegevens van de Belgische klant of opdrachtgever.

Specifieke en bijkomende gegevens voor een werknemer

 • de identificatiegegevens van de werkgever;
 • het uurrooster van de werknemer.

Hoe doet u de melding ?

Elektronisch

De aangifte dient bij voorkeur elektronisch te gebeuren via de website van de RSZ: 

>> Surf naar http://ww.socialsecurity.be -> Onderneming -> Andere -> Limosa

U dient over een login en een paswoord te beschikken voor beveiligde toepassingen. 

Papier

Er kan een melding op papier worden ingediend:

 • per post: BP 224, 1050 Brussel, België;
 • per fax: +32 2 788 51 58.

Sociaal secretariaat

U kan de Limosamelding ook laten uitvoeren door uw dossierbeheerder. In dat geval dient u hem/haar tijdig de nodige gegevens te bezorgen.