• nl
Taalkeuze

De versterkte maatregel voor Activa jongeren is een feit!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/02/2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de maatregel om laaggeschoolde jongeren in te schakelen op de arbeidsmarkt opnieuw versterkt en uitgebreid (zie ook Nieuwsflashen van 5 juli 2013 en 2 augustus 2013). Zo zullen alle laaggeschoolde jongeren tot 30 jaar in aanmerking komen (voorheen tot 27 jaar) en de voorwaarde om 12 maanden werkzoekende te zijn wordt ingekort tot 6 maanden.

Ter herinnering: de werkgever die een jongere aanwerft die aan bepaalde voorwaarden (zie verder) voldoet, geniet van volgende voordelen:

  • Werkuitkering (RVA): het bedrag van de werkuitkering bij voltijdse tewerkstelling is 500 EUR en wordt toegekend gedurende maximaal 36 kalendermaanden;
  • Doelgroepvermindering (RSZ): de werkgever krijgt bij voltijdse tewerkstelling een bijdragevermindering van 500 EUR per maand (1.500 EUR per kwartaal). 

In geval van deeltijdse tewerkstelling worden de bedragen steeds pro rata berekend.

Voorwaarden:

  • hij is op de dag van de indienstneming jonger dan 30 jaar;
  • hij is werkzoekende op de dag van de indienstneming;
  • hij is werkzoekende geweest gedurende minstens 156 dagen, gerekend in het zesdagenstelsel, in de loop van de maand van indienstneming en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand;
  • hij bezit geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Door deze maatregel wordt de maandelijkse loonkost tijdelijk verminderd met 1.000 EUR per maand.

Bron: 

  • KB 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, B.S. 6 februari 2014, 10712.