• nl
Taalkeuze

Decemberafrekening jaarlijkse vakantie: geen vervroegd vakantiegeld meer uit te betalen vanaf 1 januari 2014!

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 22/11/2013

In onze nieuwsflash van 17 juni 2013 (Advies NAR nr. 1853 : wijzigingen inzake jaarlijkse vakantie op til?) deelden we u reeds mee dat enige wijziging op vlak van de decemberafrekening jaarlijkse vakantie op til was (Advies NAR nr. 1853), m.n. de afschaffing van het vervroegd vakantiegeld bij de decemberafrekening. Deze wijziging is nu een feit geworden door de publicatie van deze aanpassing in het BS van 21 november 2013. 

Ingevolge de decemberafrekening jaarlijkse vakantie moet een werkgever het vakantiegeld van een bediende, die zijn gemiddeld aantal te presteren uren per week vermindert, uitbetalen zoals het vertrekvakantiegeld in de maand december van het jaar waarbinnen die vermindering van uren heeft plaatsgevonden. Die regeling geeft in de praktijk aanleiding tot heel wat toepassingsproblemen voor werkgevers en heeft ook nadelen voor bedienden die hun vakantiegeld in december krijgen in plaats van op het ogenblik waarop zij hun vakantie nemen. In ziin Advies nr. 1853 vroeg de NAR daarom dat de voorafbetaling van het vakantiegeld voor het volgend vakantiejaar (i.e. het vervroegd vakantiegeld) wordt afgeschaft. 

Concreet betekent dit dat de regeling inzake de decemberafrekening blijft bestaan, maar enkel nog voor het saldo vakantiegeld en niet meer voor het vervroegd vakantiegeld.

We willen bij deze ook benadrukken dat deze regeling pas in werking treedt op 1 januari 2014. Voor de decemberafrekening in 2013 dient bijgevolg wel degelijk nog steeds zowel saldo als vervroegd vakantiegeld te worden berekend (zie: Nieuwsflash 22 november 2013 – Vergeet de decemberafrekening vakantiegeld 2013 niet). 

Bron:

  • KB 7 november 2013 tot wijziging van artikel 46, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 21 november 2013, 86520.