• nl
Taalkeuze

Detachering van werknemers: omzetting Europese richtlijn naar Belgische wetten

Categorie: Sociaal   Datum: 23/12/2016

De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers vertaalt de bepalingen van Richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers naar het Belgisch arbeidsrecht.

De wet concentreert zich op 4 groepen van bepalingen:

Bescherming vanuit België naar andere lidstaten van de EER of Zwitserland gedetacheerde werknemers

De Wet bepaalt dat een gedetacheerde werknemer die – om zijn rechten te vrijwaren – een gerechtelijke of administratieve procedure opstart tegen zijn werkgever, hierdoor geen enkel nadeel mag ondervinden.

Opvragen sociale documenten en verbindingspersoon

De wet omschrijft eerst nauwkeurig wat men moet verstaan onder een ‘gedetacheerde werknemer’ en op basis van welke elementen men dit kan beoordelen.

Daarnaast zullen de inspectiediensten de mogelijkheid hebben om tal van sociale documenten op te vragen: een kopie van de arbeidsovereenkomst, arbeidstijdenoverzichten, betalingsbewijs van de lonen, …

Vervolgens wordt aan de werkgever die werknemers naar België detacheert ook de verplichting opgelegd om een verbindingspersoon aan te stellen.

Hoofdelijke loonaansprakelijkheid in bouwsector

Een opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de lonen van de werknemers van zijn directe medecontractant, zij het slechts ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die door deze werknemer voor de opdrachtgever werden verricht.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid rust echter niet op de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en de activiteiten in de bouwsector slechts voor privédoeleinden laat uitvoeren.

Grensoverschrijdende tenuitvoerlegging boetes en sancties

De wet voert een systeem in dat de bevoegde overheidsdiensten moet toelaten om – met tussenkomst van de bevoegde diensten van het thuisland van de dienstverrichter – over te gaan tot kennisgeving en invordering van administratieve boetes en sancties.

Bron:

  • Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, BS 20 december 2016, 87449.
  • Nieuwsbericht FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 20 december 2016