• nl
Taalkeuze

Detachering van werknemers - nieuw voorontwerp van wet goedgekeurd

Categorie: Sociaal   Datum: 7/10/2016

Op vrijdag 30 september 2016 werd een voorontwerp van wet met diverse bepalingen over detachering van werknemers goedgekeurd in de ministerraad.

Een werknemer wordt gedetacheerd wanneer hij door de werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde tijd te werken. Wanneer een werknemer in een land van de Europese Unie wordt gedetacheerd, moet de werkgever steeds de arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, verloven, welzijn …) en de loonsvoorwaarden naleven van het land waarnaar hij de werknemer detacheert.

Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn 2014/67 inzake de terbeschikkingstelling van werknemers voor het verrichten van diensten naar het Belgisch arbeidsrecht.

Het voorontwerp focust voornamelijk op onderstaande domeinen.

Definiëring van detachering en kader voor controle arbeidsvoorwaarden

Het voorontwerp poogt allereerst het begrip detachering concreet te omschrijven en besteedt daarbij voldoende aandacht aan het daarmee samenhangende probleem van de controle van de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin.

Het voorontwerp bevat daaromtrent:

  • een lijst van criteria om het begrip gedetacheerde werknemer te beoordelen, d.w.z. de tijdelijke aard van de arbeidsprestaties van de werknemer in de lidstaat van ontvangst;
  • een niet-limitatieve lijst van feitelijke elementen die moeten worden beoordeeld om uit te maken of de werkgever daadwerkelijk substantiële activiteiten uitoefent.

De beoordeling moet altijd geval per geval worden uitgevoerd.

Het voorontwerp biedt daarnaast een kader voor de bescherming van alle werknemers die worden gedetacheerd naar een andere staat binnen de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland.

Concreet zal een werkgever die werknemers naar België detacheert vier types van documenten moeten kunnen voorleggen:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer;
  • overzicht van de werkuren;
  • bewijzen van de loonbetaling;
  • overzicht diverse inlichtingen.

Een zogenaamde verbindingspersoon zal verplicht aangeduid worden voor de detacherende werkgever en zal ermee worden belast de nodige sociale documenten aan de inspectiediensten te bezorgen. De gegevens van de verbindingspersoon moeten vermeld worden in de Limosa-aangifte.

De inspectiediensten kunnen bovendien een vertaling van alle sociale documenten eisen in één van de landstalen of in het Engels.

Bouwactiviteiten: specifiek regime hoofdelijke loonaansprakelijkheid

Voor de bouwsector voorziet het voorontwerp in de invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant. Deze bijzondere regeling is bedoeld om naast de algemene regeling te bestaan. De algemene regeling blijft dus van toepassing voor de andere sectoren en voor de relaties met de onrechtstreekse medecontractanten. Ook de specifieke regelgeving met betrekking tot illegale werknemers blijft van toepassing.
Het principe bestaat erin dat de opdrachtgever die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een aannemer, hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de door die aannemer tewerkgestelde werknemers. Het gaat om het loon dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die de werknemers daadwerkelijk voor die opdrachtgever hebben verricht.

De opdrachtgever zal evenwel niet hoofdelijk aansprakelijk zijn als hij in het bezit is van een schriftelijke verklaring, ondertekend door hemzelf en de aannemer. Het geschrift dient expliciet te bevestigen dat de aannemer zelf zal voorzien in de betaling van het loon van zijn werknemers.

De opdrachtgever blijft echter te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat na het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen nog steeds niet werd uitbetaald. De opdrachtgever kan in die zin door de inspectiediensten worden ingelicht dat er nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden door de aannemer en hijzelf dus zal dienen in te staan voor betaling.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt met andere woorden enkel onverkort voor de toekomstige loonschulden.
Onder loonschulden wordt bovendien alle loon dat aan alle in België tewerkgestelde werknemers verschuldigd is begrepen, zowel gedetacheerde als eigen werknemers.

De oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes

Het voorontwerp voorziet ten slotte in de oprichting van een overkoepelend Europees systeem waardoor opgelegde administratieve sancties en boetes grensoverschrijdend zullen kunnen worden uitgevoerd.

Het is voorlopig afwachten hoe het voorontwerp verder zal evolueren en welke concrete gevolgen het met zich zal meebrengen.

Bron:

  • Persbericht ministerraad 30 september 2016.