• nl
Taalkeuze

Diverse wijzigingen aan de Welzijnswet

Categorie: Sociaal   Datum: 30/05/2014

Het KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk, brengt wijzigingen aan in diverse uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Het KB bestaat uit artikelen die in werking treden op 1 januari 2016 en artikelen die onmiddellijk na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

Bepalingen die onmiddellijk in werking treden

Rechtstreekse en discrete toegang tot arbeidsgeneesheer

De werknemer kan zich rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer indien hij een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting wenst. Hij moet hiervoor niet langer eerst een verzoek richten tot zijn werkgever. De werknemer kan dus in alle discretie naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stappen. Deze geneesheer brengt de werkgever hiervan slechts op de hoogte indien de werknemer hiermee akkoord is.

Inschakeling arbeidsgeneesheer bij toename risico’s door toestand werknemer

De werkgever krijgt de mogelijkheid om de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te verwittigen indien hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt.

Overleg met andere artsen

Er wordt expliciet in de regelgeving vermeld dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer overleg kan plegen met de behandelende arts en/of de adviserend geneesheer naar aanleiding van een onderzoek bij werkhervatting of van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer dient hiervoor wel toestemming te geven.

Vermelding van namen en contactgegevens van preventieadviseurs

De werkgever dient zijn werknemers te informeren aangaande de opdrachten en taken van zijn interne en desgevallend zijn externe dienst, evenals van de preventieadviseurs die in deze diensten werken. Hij dient daarnaast in zijn onderneming namen en contactgegevens van de verschillende preventieadviseurs bekend te maken zodat elke werknemer op elk ogenblik kan weten wie deze personen zijn en waar ze zich bevinden. Dit is bv. belangrijk in het kader van een spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of in het kader van de regelgeving inzake psychosociale aspecten.

Bepalingen die in werking treden op 1 januari 2016

Opheffing gezondheidstoezicht voor voedingswaren

Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die activiteiten uitoefenen die een behandeling of een onmiddellijk contact inhouden met voedingswaren of -stoffen wordt opgeheven. Ter vervanging wordt een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, waarin onder meer wordt voorzien in een opleiding over richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne, evenals in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse.

Opheffing gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk

Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt onder meer voorzien in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse en passende preventiemaatregelen. Deze analyse wordt indien nodig aangevuld met een bevraging of een ander instrument dat peilt naar de werkomstandigheden van de werknemer.

Bron: 

  • KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk, BS 23 mei 2014, 40852.