• nl
Taalkeuze

Doelgroepvermindering mentors aangepast

Categorie: RSZ   Datum: 15/03/2013

De doelgroepvermindering voor mentors is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren en die daarvoor een werknemer als begeleider inzetten.

Zoals reeds meegedeeld in onze Nieuwsflash van 15 februari 2013, is de doelgroepvermindering voor mentors verdubbeld vanaf 1 januari 2013. De werkgever kan sinds begin dit jaar een vermindering genieten van 800 EUR per kwartaal gedurende maximaal 4 kwartalen. Daarnaast werd de doelgroep uitgebreid met de instapstages.

Op 11 maart 2013 werd een KB gepubliceerd dat nog enkele aanpassingen aanbrengt aan de bepalingen inzake de doelgroepvermindering voor mentors:

  • De vereiste van ‘minimum 400 uren per jaar’ en voor ‘maximaal 5 personen uit de doelgroep’ werd opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat ‘onder het verzekeren van stages’ en ‘het instaan voor opleiding’ door de mentor wordt verstaan: de begeleiding door een mentor van personen die behoren tot de doelgroep, zonder verdere voorwaarden inzake duur en aantal personen.
  • Het getuigschrift van de opleiding tot mentor kan voortaan ook afgeleverd worden door het sectorfonds;
  • De voorwaarden waaraan een mentoropleiding moet voldoen, worden duidelijk opgenomen in het KB. Er dient sprake te zijn van een opleiding die als doel heeft aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van personen die op de werkvloer een opleiding krijgen en die verschillende technieken aanleert aan de mentor (technieken om een opleidingsplan op te stellen, instructies te geven, afdoende te communiceren, vorderingen op te volgen, feedback te geven, bij te sturen en te evalueren). 
  • De verplichtingen van de werkgever om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering mentors worden vereenvoudigd. Indien er voor de personen uit de doelgroep een Dimona en/of DmfA-aangifte moet gebeuren tijdens hun stage of opleiding bij de werkgever, is deze laatste niet langer verplicht om een specifieke overeenkomst af te sluiten met de inrichter van de opleiding. De overeenkomst van de werkgever wordt namelijk vastgesteld aan de hand van de datum van in- en uitdiensttreding meegedeeld in de Dimona en/of DmfA-aangifte. Voor personen waarvoor er tijdens de stage of opleiding geen aangifte dient te gebeuren, wordt de verbintenis vastgesteld aan de hand van een formele overeenkomst. Het KB wijzigt op een paar punten de voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen. Modelovereenkomsten zijn terug te vinden op de website van de FOD WASO.

Inwerkingtreding: 1 januari 2013.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 11 maart 2013, p. 14311.