• nl
Taalkeuze

Doelgroepvermindering mentors verdubbeld!

Categorie: RSZ   Datum: 15/02/2013

Wie? 

Werkgevers uit de publieke en privé sector kunnen deze doelgroepvermindering genieten voor werknemers die beschouwd kunnen worden als mentor. 

Een werknemer wordt beschouwd als mentor als hij:

  • minstens 5 jaar beroepservaring heeft in het betreffende beroep; en
  • in het bezit is van een “getuigschrift mentor” van een erkende opleiding.

De werkgever moet zich ertoe verbinden om stages en beroepsopleidingen te organiseren in de onderneming.

Bedrag van de vermindering

Vanaf 1 januari 2013 kan de werkgever - gedurende maximaal 4 kwartalen - een doelgroepvermindering van 800 EUR per kwartaal genieten (i.p.v. vroeger 400 EUR). 

Formaliteiten

De werkgever moet aan de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt FOD WASO volgende gegevens overmaken:

  • een kopie van overeenkomst;
  • een lijst van de mentors die hij tewerkstelt;
  • voor elke mentor het bewijs van minimale praktijkervaring;
  • voor elke mentor een kopie van het getuigschrift mentor.

De FOD stuurt de gegevens door naar de RSZ via elektronische weg.

Bron

  • Koninklijk Besluit van 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 4 februari 2013, 5542.
  • Website RSZ: mentors