• nl
Taalkeuze

Doelgroepverminderingen eerste aanwervingen: KB gepubliceerd

Categorie: RSZ   Datum: 5/02/2016

In het kader van de taxshift werden er belangrijke wijzigingen aangebracht aan de RSZ-doelgroepvermindering eerste aanwervingen (zie Nieuwsflash 1 januari 2016). 

Uitbreiding doelgroepvermindering eerste aanwerving

Vanaf 1 januari 2016 wordt de doelgroepvermindering eerste aanwervingen uitgebreid en versterkt: 

  • Een werkgever geniet voor de eerste werknemer die aangeworven wordt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een RSZ-vermindering onbeperkt in de tijd. M.a.w. na het in mindering brengen van de doelgroepvermindering eerste aanwerving zijn er voor een 1ste werknemer geen socialezekerheidsbijdragen meer verschuldigd op het resterende deel van de werkgeversbijdrage bekomen na afhouding van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering (forfait G7);
  • De doelgroepvermindering wordt uitgebreid tot de zesde werknemer. De forfaits en het aantal kwartalen die vroeger golden van de eerste tot de vijfde werknemer worden integraal doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer.
2015   2016
  Eerste 5 kwartalen Volgende 4 kwartalen Volgende 4 kwartalen   Eerste 5 kwartalen Volgende 4 kwartalen Volgende 4 kwartalen
1ste WN 1.550 EUR 1.050 EUR 450 EUR   Forfait G7 Forfait G7 Forfait G7
2de WN 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR   1.550 EUR 1.050 EUR 450 EUR
3de WN 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR   1.050 EUR 450 EUR 450 EUR
4de WN 1.000 EUR 400 EUR 0 EUR   1.050 EUR 450 EUR 0 EUR
5de WN 1.000 EUR 400 EUR 0 EUR   1.000 EUR 400 EUR 0 EUR
6de WN / / /   1.000 EUR 400 EUR 0 EUR

Overgangsmaatregelen

De overgangsmaatregelen gelden enkel voor de werknemers die in dienst werden genomen in 2015 en voor wie de werkgever recht op doelgroepverminderingen heeft. 

De werkgever zal voor deze werknemers genieten van het hoger bedrag aan doelgroepvermindering, doch enkel voor het saldo van de nog resterende termijn. 

Voorbeelden:

  • Voor de eerste werknemer die in dienst werd genomen in 2015, geniet de werkgever het forfait G7 voor de nog resterende kwartalen (maximum nog 13 kwartalen, op te nemen in een periode van 20 kwartalen);
  • Voor de derde werknemer die in dienst werd genomen in 2015, geniet de werkgever de verminderingen die gelden voor de tweede werknemer voor de nog resterende kwartalen (1.550 EUR i.p.v. 1.050 EUR tijdens de eerste 5 kwartalen; 1.050 EUR i.p.v. 450 EUR in de volgende 4 kwartalen en 450 EUR i.p.v. 0 EUR in de volgende 4 kwartalen, op te nemen in een periode van 20 kwartalen). 

Voor werknemers die in dienst zijn getreden bij de werkgever vóór 2015, blijven de doelgroepverminderingen ongewijzigd verderlopen onder het vroegere systeem van 2015. 

Voorbeeld: 

  • De werkgever opende het recht op doelgroepverminderingen voor een tweede werknemer in 2014. De werkgever blijft de doelgroepverminderingen van 2015 genieten (i.e. 1.050 voor (saldo) eerste 5 kwartalen en 450 EUR voor de volgende 4 kwartalen).

Wie wordt beschouwd als een “eerste” werknemer?

Aan het begrip nieuwe werkgever of aan de telling van de eerste zes werknemers wordt er niets gewijzigd. 

Als een nieuwe werkgever wordt beschouwd:

  • Op het moment van indienstneming mag de werkgever nooit onderworpen geweest zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders of, sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, hieraan niet meer onderworpen geweest zijn; 
  • Is deze voorwaarde vervuld, dan moet men nagaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaakt. De 1ste werknemer mag immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is

Aanwerving van een 2de, 3de, 4de, 5de en 6de werknemer 

Op het moment van indienstneming mag de werkgever sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, nooit meer dan 1 (respectievelijk 2, 3, 4 en 5) werknemers onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tegelijkertijd in dienst hebben gehad. De 2de (respectievelijk 3de, 4de, 5de en 6de) werknemer mag tevens geen werknemer vervangen die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is. 

Om na te gaan of er sprake is van een vervanging in dezelfde technische bedrijfseenheid, gaat men op een gelijkaardige manier te werk als bij de aanwerving van een eerste werknemer. 

Meer info kan teruggevonden worden op de website van de RSZ bij doelgroepverminderingen eerste aanwervingen. 

Bron:

  • KB van 26 januari 2016 tot wijziging van het KB van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, BS 2 februari 2016, 7605;
  • Tussentijdse instructies RSZ
  • Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015, 80610.