• nl
Taalkeuze

Doet u binnenkort beroep op een flexi-jobtewerkstelling?

Categorie: Sociaal   Datum: 20/10/2017

De recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarin de flexi-jobtewerkstelling als wettelijk beschouwd wordt, maakt de weg verder vrij voor de voorziene uitbreiding van de flexi-jobtewerkstelling.

Uitbreiding

Vanaf 1 januari 2018 zal u als werkgever actief in de volgende paritaire comités beroep kunnen doen op een flexi-jobtewerkstelling:

 • PC voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • PC voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • PSC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • PC voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • PC voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • PC voor de warenhuizen (PC 312);
 • PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • PC voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovenvermelde PC’s of onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het PC voor de voedingsnijverheid, subsector voor industriële banketbakkerijen.

Door beroep te doen op flexi-jobtewerkstelling kan u genieten van een flexibel inzetbare werknemer tegen een financieel gunstig tarief. U bent onder andere een flexiloon en flexivakantiegeld verschuldigd aan uw werknemer die onderworpen is aan een bijzondere patronale bijdrage van 25 %.

Vanaf 1 januari 2018 zal een gepensioneerde ook als flexi-jobber tewerkgesteld kunnen worden.

Wie komt in aanmerking voor een flexi-jobtewerkstelling?

Om beroep te kunnen doen op een flexi-jobtewerkstelling, moeten een aantal voorwaarden nageleefd worden in kwartaal T-3 en kwartaal T.

Voorwaarde in kwartaal T-3

De werknemer die als flexi-jobber wenst tewerkgesteld te worden moet een tewerkstelling bij één of meerdere andere werkgever(s) (ongeacht de sector) hebben van ten minste 4/5 van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5 tewerkstelling wordt gepresteerd en dit tijdens het 3de kwartaal voorafgaand aan het lopende kwartaal (T) waarin de tewerkstelling als flexi-jobber plaatsvindt (vereiste: minstens 80 % op kwartaalbasis).

Opgelet: Tewerkstellingen als leerling in het kader van alternerend leren, deeltijds leerplichtige, jobstudent met solidariteitsbijdragen, extra in de horeca, gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw en flexi-jobs, tellen niet mee voor de berekening van de tewerkstellingsvereiste in kwartaal T-3.

Deze voorwaarde geldt niet indien de werknemer een gepensioneerde is en dit op het einde van kwartaal T-2 ten opzichte van het kwartaal waarin de prestaties werden geleverd.

Voorwaarden in kwartaal T

Wat het kwartaal van tewerkstelling zelf betreft (T), gelden enkele beperkingen:

 • De werknemer mag niet tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal 4/5 van een job van een voltijdse referentiepersoon van de sector bij de werkgever bij wie men de flexi-job uitoefent (m.a.w. maximum tewerkstelling van 79 % bij die werkgever).
 • De werknemer mag zich niet in een periode bevinden gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent.
 • De werknemer mag zich niet in een opzeggingstermijn bevinden bij de werkgever waar men de flexi-job uitoefent.

Na te leven formaliteiten bij flexi-jobtewerkstelling

Voorafgaand aan de aanvang van de eerste tewerkstelling moet u een schriftelijke raamovereenkomst (bepaalde/onbepaalde duur) afsluiten met een aantal verplichte vermeldingen.

Elke effectieve tewerkstelling moet bovendien gedekt zijn door een flexi-jobarbeidsovereenkomst.
Deze arbeidsovereenkomst is steeds van bepaalde tijd of voor een welomschreven werk. 
Deze arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling zijn.

Indien u opteert om te werken met een schriftelijke flexi-jobarbeidsovereenkomst moet er een Dimona-aangifte per kwartaal gebeuren. Indien u daarentegen opteert voor een mondelinge flexi-jobarbeidsovereenkomst moet een Dimona per dag gebeuren met vermelding van begin- en einduur.

Naast de correcte Dimona-aangifte bent u verplicht om voor iedere afzonderlijke flexi-jobber het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestaties te registreren en bij te houden.

Bron:

 • Voorontwerp van programmawet