• nl
Taalkeuze

Duidelijkheid omtrent recht op uitkeringen bij landingsbanen!

Categorie: Sociaal   Datum: 24/03/2017

Het systeem van landingsbanen maakt het mogelijk dat bepaalde oudere werknemers tijdskrediet kunnen opnemen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Op heden bestaat er een grote discrepantie tussen enerzijds het recht op een landingsbaan en anderzijds het recht op uitkeringen.

Voorwaarden recht op tijdskrediet

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens 55 jaar bij aanvang TK;
  Of minstens 50 jaar bij aanvang TK indien “speciaal geval”:
  • Zwaar beroep
  • Beroepsloopbaan van 28 jaar
  • Onderneming in moeilijkheden of herstructurering
 • 2 jaar anciënniteit bij de werkgever
  • Op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving
  • Kan worden ingekort bij onderling akkoord
 • Beroepsloopbaan van minstens 25 jaar (loopbaanvoorwaarde)

Recht op uitkeringen bij landingsbaan

Principe

Om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen bij de opname van een landingsbaan, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • 25 jaar beroepsverleden;
 • minstens 60 jaar oud.

Uitzondering

In een aantal situaties heeft de werknemer toch recht op een uitkering op een leeftijd jonger dan 60 jaar. De reglementering voorziet in een stapsgewijze verhoging van de leeftijdsvoorwaarde, tot 60 jaar in 2019.
Vanaf 2017 hebben werknemers met een landingsbaan maar recht op een uitkering vanaf de leeftijd van 57 jaar.

Een cao die afgesloten is in de NAR, kan voorzien in een afwijkende leeftijd.
CAO nr. 127 voorziet dat een werknemer aanspraak kan maken op een uitkering vanaf de leeftijd van 55 jaar bij de opname van een halftijds of 1/5 de tijdskrediet in de hieronder vermelde situaties:

 • Aanvang TK ligt in een periode van erkenning van de onderneming in moeilijkheden/ herstructurering;
 • WN die op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de WG 35 jaar beroepsverleden telt;
 • WN die op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de WG:
  • Zwaar beroep (gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar);
  • Minstens 20 jaar in nachtarbeid (CAO nr. 46);
  • PC 124 bouw + attest van ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit, afgegeven door de arbeidsgeneesheer.

Let wel: om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar in de hierboven vermelde situaties moet een sectorale cao hierin ook voorzien.
Indien de werknemer tewerkgesteld is in een onderneming in moeilijkheden/herstructurering moet een cao afgesloten worden en moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Onderneming kadert haar aanvraag tot erkenning binnen een herstructureringsplan en toont aan dat ontslagen zijn vermeden;
 • De onderneming toont bij haar aanvraag tot erkenning aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is verminderd;
 • De minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Bron:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.