• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut: Compromisvoorstel - Algemene opmerkingen

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 12/07/2013

Op 5 juli 2013 hebben de sociale partners een compromisvoorstel bereikt m.b.t. de eenmaking van het statuut arbeiders en bedienden.

Definitief voorstel?

Op vandaag is er enkel sprake van een “compromisvoorstel”. Er is nog geen enkele wettekst.

Het voorstel bevat louter de hoofdlijnen voor het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden m.b.t. de opzegtermijnen en de afschaffing van de carensdag. 

Het voorstel is complex. Veel bepalingen zijn nog onduidelijk of onvolledig en moeten dan ook nog verder uitgewerkt worden op basis van onderhandelingen tussen de sociale partners. 

Andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden (b.v. vakantieregeling, proefperiode, tijdstip van betaling van het loon, de sectorale regeling, enz.) komen niet aan bod in het voorstel. Wel werd er overeengekomen dat de sociale partners een strikt tijdschema zullen vastleggen om ook deze verschilpunten weg te werken en dit met name aan de hand van een actualisering van het ontwerp IPA 2011-2012.

Er is dus nog werk aan de winkel.

Inwerkingtreding en overgangsregeling

Alle nieuwe bepalingen inzake het eenheidsstatuut treden in werking op 1 januari 2014.

Tussen 9 juli en 31 december 2013 geldt een overgangsperiode tijdens dewelke alle (oude) regels onveranderd verder van toepassing blijven:

 • In afwachting moeten de oude ontslagregels ongewijzigd verder worden toegepast. M.a.w. de opzegtermijnen voor arbeiders (zoals voorzien in de sector of CAO nr. 75) en voor bedienden (lagere en hogere bedienden) blijven van toepassing, met toepassing van het onderscheid tussen bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten op 1 januari 2012. Ook de daarbij horende principes inzake de aanvang van de opzegtermijn, de schorsing van de opzegtermijn, het ontslag gegeven door de arbeider of door de bediende, de tegenopzeg door de bediende of de motivering van het ontslag blijven ongewijzigd van toepassing.
 • Ook moet de carensdag verder toegepast worden. Zo blijft de eerste ziektedag van arbeiders (minder dan 14 kalenderdagen ziekte) onbetaald, tenzij anders vastgelegd in de sector of de onderneming. De carensdag blijft ook van toepassing op de bedienden op proef en de bedienden met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. 

Teneinde de wettelijkheid van deze overgangsregeling te verzekeren, zal deze regeling met spoed uitgewerkt worden in wettelijke teksten. Meer info vindt u terug in onze Nieuwsflash inzake de overgangsregeling – klik hier.

Inhoud van het compromisvoorstel

Aan de hand van aparte Nieuwsflashes vindt u een bespreking van de krachtlijnen van dit voorstel:

 • Ontslagregeling gesteund op 2 pijlers: nieuwe ontslagregeling en een activeringsbeleid
  • Nieuwe ontslagregeling – klik hier
  • Overgangsregeling nieuwe ontslagregeling – klik hier
  • Compensaties voor de hogere ontslagkost – klik hier
  • Activering van de ontslagen werknemers – klik hier
  • Motivering van het ontslag - – klik hier
 • Afschaffing van de carensdag - – klik hier

Voor een volledige lezing van het compromisvoorstel: klik hier

Bron:

 • Finaal compromisvoorstel van de Minster van Werk