• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut: Motivering van het ontslag

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 12/07/2013

Huidige regeling: willekeurig ontslag van een arbeider

Artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet voorziet in een sanctie ingeval van willekeurig ontslag van een arbeider:

  • Willekeurig ontslag: het ontslag van een arbeider die is aangeworven voor onbepaalde tijd om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.;
  • Ingeval van willekeurig ontslag is de werkgever een bijkomende vergoeding (bovenop de opzegvergoeding) van zes maanden loon verschuldigd (tenzij een andere vergoeding is voorzien in de sector).

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2014: algemene motiveringsplicht en een HR-beleid inzake ontslag

Er wordt gestreefd naar een gezondere ontslagreden in hoofde van de werknemers, zonder het risico op een bijkomende ontslagkost ten laste van de werkgever.

Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) zal een CAO uitgewerkt worden die, enerzijds, een regeling zal bevatten rond de motivering van het ontslag voor alle werknemers. Anderzijds zal deze CAO voorzien in een goed HR-beleid bij ontslag

Deze CAO zou in werking moeten treden op 1 januari 2014.

Van zodra de nieuwe CAO in werking treedt, zal zij de regeling van het willekeurig ontslag, voorzien in artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet, opheffen.

Uitzonderingen? De CAO zal voorzien in een specifieke regeling voor bepaalde vrijgestelde activiteiten. Meer duidelijkheid hieromtrent moet nog komen.

Bron:

  • Finaal compromisvoorstel van de Minster van Werk