• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut: Wat als een werkgever een bediende ontslaat vanaf 2014?

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 8/11/2013

Vanaf 2014 gelden er nieuwe opzeggingstermijnen. Dit betekent evenwel niet dat er geen rekening zal worden gehouden met de anciënniteit die een werknemer reeds bij de werkgever opbouwde vóór 2014. Ook het verleden komt dus in aanmerking!

In deze Nieuwsflash bespreken wij de situatie waarbij de werkgever een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst van een bediende die reeds vóór 1 januari 2014 tewerkgesteld was in de onderneming. 

De situatie waarbij de bediende zelf ontslag neemt komt ter sprake in de Nieuwsflash van 8 november 2013

Opmerking: Het onderstaande is gebaseerd op een Wetsontwerp. Het valt niet uit te sluiten dat hieraan nog wijzigingen worden aangebracht.

Ontslag door de werkgever van een bediende

De berekening van de opzeggingstermijn voor een bediende met een arbeidsovereenkomst die een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014 moet gebeuren in 2 stappen: 

  • Stap 1: De opzeggingstermijn wordt berekend op basis van de anciënniteit die verworven is op 31 december 2013; 
  • Stap 2: De opzeggingstermijn wordt berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. 

Beide termijnen moeten opgeteld worden om de uiteindelijke opzeggingstermijn te bekomen.

Opmerking: Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding gelden dezelfde bepalingen.

Stap 1: Foto op 31.12.2013

De berekening van de opzeggingstermijn (of opzeggingsvergoeding) gebeurt volgens de algemene bepalingen die gelden op 31 december 2013, dus alsof de bediende op 31 december 2013 uit dienst zou gaan. De bepaling van de opzeggingstermijn (of opzeggingsvergoeding) is dus nog afhankelijk van het feit of men te maken heeft met een lagere bediende, een hogere bediende of een hoogste bediende. 

Teneinde discussies te vermijden, voorziet het Wetsontwerp voor de berekening van de verworven anciënniteit op 31 december 2013 in forfaitaire (vaste) opzeggingstermijnen. De opzeggingstermijn wordt dus niet berekend aan de hand van de formule Claeys, in onderling akkoord tussen de partijen of door een rechter. 

De forfaitaire (vaste) opzeggingstermijnen waarmee rekening wordt gehouden bij ontslag door de werkgever op 31 december 2013 zijn:

  • Lagere bediende (bruto jaarloon bedraagt maximum 32.254 EUR) : 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit;
  • Hogere bediende (bruto jaarloon hoger dan 32.254 EUR maar lager dan of gelijk aan 64.508 EUR): 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden;
  • Hoogste bedienden (bruto jaarloon hoger dan 64.508 EUR) : 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden.

Stap 2: Anciënniteit vanaf 01.01.2014

De berekening van de opzeggingstermijn (of opzeggingsvergoeding) gebeurt volgens de bepalingen die gelden vanaf 1 januari 2014 en alsof de werknemer in dienst zou komen op 1 januari 2014. Iedere werknemer start op 1 januari 2014 dus met 0 jaar anciënniteit.

Klik hier voor de nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014. 

Totale opzeggingstermijn

De termijnen zoals bekomen na de berekening in stap 1 en de berekening in stap 2 worden opgeteld om de totale opzeggingstermijn te bekomen die de werkgever moet respecteren indien hij een bediende ontslaat vanaf 2014 (die reeds voorafgaand en ononderbroken bij hem in dienst was). 

Voorbeeld

Een lagere bediende (= het jaarloon bedraagt op 31.12.2013 niet meer dan 32.254 EUR) heeft de uitvoering van een arbeidsovereenkomst aangevangen op 1 juli 2010. In de loop van september 2016 wordt hij ontslagen door zijn werkgever.

  • Stap 1: berekening van de opzeggingstermijn alsof hij uit dienst zou gaan op 31 december 2013: de werknemer is begonnen aan zijn vierde jaar anciënniteit (hij heeft dus minder dan 5 jaar anciënniteit) => 3 maanden
  • Stap 2: berekening van de opzeggingstermijn alsof de werknemer in dienst is getreden op 1 januari 2014: de werknemer is begonnen aan zijn derde anciënniteitsjaar => 12 weken

Totale opzeggingstermijn te respecteren door de werkgever: 3 maanden en 12 weken.

Bron: