• nl
Taalkeuze

Enkele berichten van de ministerraad van 6 december 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 13/12/2013

Op de ministerraad van 6 december 2013 verschenen enkele belangrijke sociaaljuridische bepalingen. 

Fiscale vereenvoudigingswet goedgekeurd - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met diverse fiscale bepalingen. De belangrijkste bepaling is de berekening van de referentie CO2-uitstoot VAA van de bedrijfswagens. 

Op dit ogenblik moeten de lonen van werknemers met een bedrijfswagen worden herberekend voor de maanden januari, februari en maart omdat de referentiewaarde van de CO2-uitstoot van hun wagen maar gekend is in de maand april. Op vraag van de sociale secretariaten zal de referentieperiode enkele maanden vroeger worden berekend waardoor de referentiewaarde is gekend tegen het einde van elk jaar, en de lonen niet langer meer opnieuw moeten worden berekend.  Zie ook onze Nieuwsflash van 31 oktober 2013.

Aanpassing van de socialezekerheidswetgeving naar aanleiding van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming op het vlak van de sociale zekerheid vergemakkelijkt, door het stelsel van bijdrageverminderingen coherenter en duidelijker te maken.

De bestaande specifieke verminderingen worden herschikt en omgevormd tot een doelgroepenvermindering.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan op het vlak van:

 • de sociale maribel in de non-profitsector;
 • kunstenaars;
 • gesubsidieerde contractuelen;
 • huispersoneel;
 • onthaalouders;
 • werknemers tewerkgesteld op basis van art 60, §7 van de OCMW-wet.

De wijzigingen gebeurden in overleg met de bevoegde inningsinstellingen RSZ en RSZPPO.

Meer informatie kan u ook terugvinden in onze Nieuwsflash van 6 december 2013

Wijziging van de beroepsongevallen in de overheidssector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat 3 wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de openbare sector.

 1. De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) en de door de overheid aangeduide medische dienst die bevoegd is voor arbeidsongevallen, worden gewijzigd. Ze zullen:
  • het causaliteitsverband tussen de letsels en het arbeidsongeval nagaan;
  • het causaliteitsverband tussen de periodes van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval vaststellen (maar geen afwezigheidscontroles);
  • de consolidatiedatum, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de graad van hulp van derden vaststellen.
 2. De herverzekeraar kan geen bevoegdheden uitoefenen die aan Medex of aan een andere medische dienst werden toegekend. De overheid kan het slachtoffer een beslissing tot genezenverklaring meedelen, wanneer hij zich niet aanbiedt voor een medisch onderzoek bij Medex of de aangeduide medische dienst, zonder geldige reden en na in gebreke te zijn gesteld per aangetekend schrijven.
 3. Medex kan enkel de  slachtoffers oproepen die een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen hebben, om de consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Voor slachtoffers van wie de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurde dan 30 kalenderdagen wordt voorgesteld eerst te werk te gaan via een medisch attest van genezing. Als er onenigheid is, die gemotiveerd wordt door een medisch verslag, zal het slachtoffer opgeroepen worden bij Medex of bij de aangeduide medische dienst.

Bron: