• nl
Taalkeuze

Europese Actiedag op 4 april 2014

Categorie: Diverse   Datum: 27/03/2014

Op vrijdag 4 april 2014 wordt een Europese actiedag georganiseerd, gericht tegen het bezuinigingsbeleid en de sociale dumping van Europa.  Deze actie kan er toe leiden dat in bepaalde ondernemingen werknemers of militanten van het werk afwezig zullen zijn omwille van deelname aan deze staking te Brussel. 

Aangezien deze stakingsdag wordt voorafgegaan door een stakingsaanzegging kan deze als een erkende staking worden beschouwd.

Recht op loon voor stakende of niet-stakende werknemer? 

De stakende werknemer die afwezig is van het werk om deel te nemen aan de staking, heeft geen recht op loon. Omdat het om een erkende staking gaat, kunnen de georganiseerde stakers aanspraak maken op een stakingsvergoeding ten laste van de vakbond. 

De niet-gesyndiceerde werknemers die deelgenomen hebben aan de actie zijn,  indien ze de werkgever verwittigd hebben, rechtmatig afwezig van het werk. Zij ontvangen echter geen stakingsvergoeding, noch loon, tenzij de werkgever ermee instemt dat de werknemer inhaalrust of vakantie opneemt voor deze dag.

De niet-stakende werknemer die wegens de stakingsactie het werk niet kan aanvatten, heeft evenmin recht op (gewaarborgd) loon. Deze werknemers kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen indien het beheerscomité van de RVA hierin toestemt. Aan de werknemers die hierom verzoeken, moet de werkgever een werkloosheidsformulier C.3.2. – werkgever en een controleformulier C.3.2. A overmaken. 

De werknemers die wegens de stakingsactie niet of niet tijdig op het werk kunnen geraken, kunnen enkel aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren indien ze kunnen aantonen dat de vertraging te wijten is aan een onvoorziene gebeurtenis op weg naar het  werk die zich buiten de wil van de betrokken werknemer voordoet. In casu wordt de stakingsactie  via diverse (media-) kanalen  vooraf medegedeeld, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kan nemen en hij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden,  geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon.

Bron:

  • Nationale vakbondsorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB).