• nl
Taalkeuze

Federaal begrotingsakkoord: sociale impact

Categorie: Sociaal   Datum: 21/10/2016

Na lange en verhitte discussies is de federale regering er alsnog in geslaagd om tot een begrotingsakkoord voor 2017 te komen. Tal van de aangekondigde maatregelen zullen voor werkgevers en werknemers – ook al zijn ze op heden nog maar weinig concreet - een impact hebben. Wij overlopen ze voor u:

Hervorming van de loonnormeringswet

Ondanks het behoud van de indexering en baremieke verhoging van de lonen, zet de overheid in op het wegwerken van de loonkloof met onze buurlanden. Daartoe wordt de Wet op het concurrentievermogen van 26 juli 1996 aangepast en zal men o.a. rekening houden met de reële loonhandicap ten opzichte van de buurlanden, maatregelen nemen om de indexeringen in te perken, …

Fiscaliteit bedrijfswagens en tankkaart

De regering wenst bovendien bijkomende middelen te putten door een belasting in te voeren op tankkaarten. Deze belasting zal ten laste van de werkgever vallen.

Anderzijds zal een wetgevend kader worden aangeleverd rond het ‘mobiliteitsbudget’ dat de werknemer moet toelaten om te kiezen tussen een hoger nettoloon, een bedrijfswagen of een mobiliteitsbudget.

Nachtarbeid in e-commerce

De regering haalt de onderhandelingen over de invoering van nachtarbeid in de e-commercesector uit handen van de sociale partners en zal zelf voorzien in een regeling.

Pensioenen

De regering wil aan de toekomstige generaties de betaling van het pensioen garanderen en de koopkracht verhogen door enerzijds een herwaardering van de laagste pensioenen en anderzijds een vermindering van de inhoudingen van de solidariteitsbijdragen op de pensioenen door te voeren.

De opbouw van de tweede pensioenpijler wordt veralgemeend, zodat alle werknemers een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

Op heden is er nog weinig nieuws over hoe de diverse aangekondigde maatregelen in de wetgeving zullen worden omgezet. EASYPAY GROUP volgt het voor u op.

Bron:

  • Regeringsverklaring d.d. 16 oktober 2016