• nl
Taalkeuze

Federale overheid: Eindejaarstoelage

Categorie: Sectoraal   Datum: 4/12/2015

Het federaal administratief openbaar ambt

De federale ambtenaren zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die een bezoldiging hebben ontvangen tijdens de referentieperiode van 1 januari tot 30 september, krijgen in december een eindejaarstoelage uitbetaald.

De Omzendbrief nr. 647 voorziet de bedragen van de eindejaarstoelage voor 2015.

 1. Het vast gedeelte bedraagt 710,4228 EUR voor 2015.
 2. Het eerste variabele gedeelte varieert met de jaarlijkse bezoldiging en bedraagt 2,5 % van de jaarlijkse geïndexeerde bruto bezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar. Bij de berekening van het wijzigbaar gedeelte wordt rekening gehouden met de haard- en standplaatstoelage, het weddecomplement bij vrijwillige vierdagenweek en de premie voor competentieontwikkeling.
  Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, voor 2015 is dit 376,7705 EUR. 
 3. Het tweede variabele gedeelte varieert met de maandelijkse bezoldiging en bedraagt 7% van de bruto maandwedde van de maand oktober.
  Bij de berekening wordt enkel rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage. Er zijn twee correcties:
  • het wordt opgetrokken tot 162,3680 EUR (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag;
  • het wordt beperkt tot 324,7360 EUR (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Andere overheden

De Omzendbrief nr. 648 is van toepassing op de andere besturen en diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

 • Het variabel gedeelte bedraagt 2,5% van de jaarlijkse geïndexeerde bruto bezoldiging die tot grondslag dient voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober.
 • Het forfaitair gedeelte bedraagt 363,7213 EUR voor 2015.

Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, voor 2015 is dit 30,069 EUR. 

Bron:

 • Omzendbrief nr. 647 & 648 Eindejaarstoelage 2015, BS 1 december 2015.