• nl
Taalkeuze

Feestdagen 2015: vergeet uw collectieve vervangingsfeestdagen niet bekend te maken vr 15 december 2014!

Categorie: Sociaal   Datum: 24/10/2014

Legt u de vervangingsfeestdagen voor 2015 collectief vast in uw onderneming voor al uw werknemers, dan moet u een aantal spelregels respecteren. Hieronder zetten we deze voor u op een rij.

De wettelijke feestdagen

De wettelijke feestdagen in 2015 zijn: 

 • donderdag 1 januari: Nieuwjaar
 • maandag 6 april: Paasmaandag
 • vrijdag 1 mei: Feest van de Arbeid
 • donderdag 14 mei: Hemelvaartdag
 • maandag 25 mei: Pinkstermaandag
 • dinsdag 21 juli: Nationale feestdag
 • zaterdag 15 augustus: Maria-Hemelvaart
 • zondag 1 november: Allerheiligen
 • woensdag 11 november: Wapenstilstand
 • vrijdag 25 december: Kerstmis

De vervangingsfeestdagen

Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (doorgaans zaterdag en/of zondag), moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel wordt gewerkt.

De te vervangen feestdagen in 2015 (in een 5-dagenweek) zijn zaterdag 15 augustus 2015 en zondag 1 november 2015.

Hoe de vervangingsfeestdag(en) vastleggen?

Op sectorniveau

Vaststelling van de vervangingsdag door een beslissing van het Paritair Comité voor alle ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen. 

Voor de volledige onderneming

Vaststelling door de Ondernemingsraad, of in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemers. In die gevallen moet de beslissing genomen worden vóór 15 december 2014.

Door individueel akkoord

Als er geen collectieve overeenstemming bereikt wordt binnen de onderneming, kan de vervangingsdag ook bepaald worden door een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Geen akkoord

Dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende dag na die feestdag waarop in de onderneming normaal wel wordt gewerkt.

Bekendmaking collectieve vervangingsfeestdagen 2015 vóór 15 december 2014

Wanneer de vervangingsdag van de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2014.

Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.

Een model van kennisgeving vindt u op de website www.easypay-group.com onder de rubriek Modeldocumenten -  Schorsing arbeidsovereenkomst - Feestdagen. 

Voor full-service klanten van het sociaal secretariaat

Gelieve de vervangingsdag mede te delen aan uw dossierbeheerder via het model van kennisgeving. Op uw uitdrukkelijk verzoek maakt uw dossierbeheerder deze kopie over aan de Sociale Inspectie.

Bron: 

 • Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31 januari 1974;
 • KB van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 24 april 1974, 5840.