• nl
Taalkeuze

Fiscaal grensbedrag voor 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen' stijgt op 1 januari 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 25/12/2015

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel “de loonbonus” genaamd, zijn voordelen gebonden aan het behalen van een vooropgesteld collectief resultaat van een onderneming, groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers.

De niet-recurrente voordelen zijn onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd door de werknemer voor alle bedragen betaald vanaf 1 januari 2013 (dit tot een plafond van 3.169 EUR voor 2016). 

De werknemer geniet steeds een integrale fiscale vrijstelling ten belope van het grensbedrag van 2.755 EUR in 2016. Op het voordeel is dus geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Als de werkgever aan zijn werknemers een voordeel toekent dat het grensbedrag overtreft, dan zal de overschrijding onderworpen zijn aan de normale fiscale en sociale bijdragen. 

Bron: 

  • Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, BS 17 december 2015..